Novosti u postupku otvaranja ponuda na EOJN – od 23. srpnja 2018.

Od 23. srpnja Elektronički oglasnik javne nabave omogućava provjeru dostavljenih ponuda u trenutku otvaranja ponuda.

Ponude se provjeravaju sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) i to sukladno sljedećim osnovama u člancima:

  • Članak 8. St. 1. i 2. – provjera izvornosti uveza ponude
  • Članak 8. St. 3. – provjera cjelovitosti Uveza ponude i provjera cjelovitosti ponude
  • Članak 15. St. 1. – provjera vremenskog žiga na Uvezu ponude
  • Članak 15. St. 5 – provjera pravodobno podnesene ponude

U postupku otvaranja elektroničkih ponuda na EOJN, a nakon unosa Osnovnih podataka o otvaranju ponuda i pregleda Registra elektronički dostavljenih ponuda, pristupa se provjeri ponuda da bi se utvrdilo da li ponuda udovoljava standardima i pravilima koja su definirana zakonskim propisima u području javne nabave. Provjerava  se pet propisanih uvjeta kojima ponuda mora udovoljiti:

  1. Izvornost Uveza ponude
  2. Cjelovitost Uveza ponude
  3. Vremenski žig na Uvezu ponude
  4. Cjelovitost ponude
  5. Pravodobnost ponude

Provjera elektroničkog potpisa ponude se ne provjerava! Ponudu koja se dostavlja elektroničkim putem posredstvom EOJN  ponuditelj ne mora potpisati i ista se ne smije odbiti zbog toga razloga.

Kako to izgleda pogledajte na slici 1.

Slika 1. EOJN Provjera elektroničkih ponuda od 23.07.2018.

 

Pri otvaranju ponuda u 3. Koraku – Provjera elektroničkih ponuda provjeravaju se sve dostavljene ponude.

Ispravnost ponude označava se zelenom kvačicom  .

U slučaju da neki od zahtjeva ne bude ispunjen koristiti će se oznaka crvenog minusa  , a prema tumačenju u žutom označenom tekstu, takva ponuda smatrati će se neprihvatljivom i neće sudjelovati u daljnjem procesu eNabave.

Izvor: EOJN 23.07.2018.