Pravna praksa u javnoj nabavi kontinuirano se usavršava i razvija. Jedno od rješenja DKOM-a nas upućuje na  situacije u kojem se može naći svaki naručitelj i ovlašteni predstavnik naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda.

Pitanje je:

Da li Naručitelj koji već posjeduje ažurirane popratne dokumente, iste može koristiti u drugom postupku javne nabave, a u situaciji ako je izvršio provjeru pa ažurirani popratni dokument (novijeg datuma od onog koji već posjeduje) ne dokazuje ono što je ponuditelj naveo u ESPD-u?

Naručitelj je 5.6.2018. od odabranog ponuditelja xx zatražio dostavu ažuriranih popratnih dokumenata kojima se dokazuje tehnička i stručna te ekonomska i financijska sposobnost, dok je istodobno provjeru informacija o toj obveznoj osnovi za isključenje i izdavanje potvrde naručitelj sam izvršio putem EOJN RH, sustava Dohvat iz Registra RH-Porezna evidencija.

Naručitelj je dopisom od 11.6.2018. obavijestio odabranog ponuditelja xx o izvršenoj provjeri. Naručitelj je nadalje u zapisniku, kojim odabire ponudu odabranog ponuditelja xx naveo da je putem EOJN RH dohvatio iz registara i evidencija RH: sudski registar, kaznenu evidenciju i poreznu evidenciju, te se u privitku zapisnika nalazi se potvrda Porezne uprave od 5.6.2018., kojom se potvrđuje da porezni obveznik xx na dan 05.06.2018. duguje 216.872,54 kuna javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, i to s osnove poreza na dodanu vrijednost (račun broj 1201).

…..

Naručitelj u odgovoru na žalbu navodi da je nakon što je od odabarnog ponuditelja xx zatražio ažurirane popratne dokumente, utvrdio da te dokumente već posjeduje s obzirom na to da je ažurirane popratne dokumente isti ponuditelj dostavio u drugom postupku javne nabave, da je dostavu ažuriranih popratnih dokumenata u tom postupku zatražio 11.5.2018., a dostavljeni su 15.5.2018., radi čega spornu potvrdu dobivenu dohvatom iz EOJN RH nije uzeo u obzir.

Točno je da javni naručitelj, ukoliko već posjeduje ažurirane popratne dokumente, iste može koristiti u drugom postupku javne nabave. Međutim, naručitelj je, bez obzira na to što je posjedovao popratni dokument, u predmetnom postupku zatražio izdavanje novog ažuriranog popratnog dokumenta, a iz dobivenog ažuriranog popratnog dokumenta je nedvojbeno utvrđeno da odabrani ponuditelj na dan 5.6.2018. ima dospjelo nepodmireno porezno dugovanje.

Također, iz zapisnika proizlazi da je naručitelj svoju odluku o odabiru ENP temeljio na predmetnoj potvrdi porezne uprave od 5.6.2018.

S obzirom na to da je naručitelj u predmetnom postupku tražio ažurirani popratni dokument izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka te da je u trenutku dostave istoga naručitelju razvidno da dokument ne dokazuje ono što je odabrani ponuditelj naveo u ESPD-u, već porezno dugovanje, naručitelj je nevaljano kao ažurirani popratni dokument prihvatio dokument koji već posjeduje. Također, s obzirom na to da je predmetni postupak javne nabave velike vrijednosti te da je iz ažuriranog popratnog dokumenta utvrđeno da odabrani ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza, naručitelj nije dokazao da ne postoji obvezni razlog za isključenje odabranog ponuditelja.

Slijedom navedenog, utvrđeno je postojanje osobito bitne povrede iz članka 404. stavka 2. točke 5. ZJN.

Detaljnije možete pogledati u rješenju na linku   DKOM UP_II-034-02_18-01_511

Niz novih situacija i rješenja dođite poslušati na edukacijama u Zadru i Splitu

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata       – Zadar 27.03.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata       – Split 29.03.

Posebno ako imate ili ćete uskoro imati projekt financiranih iz ESI fondova!

***

Vidimo se!