Dana 19. prosinca 2017. godine  u Službenom listu Europske Unije br. L337 objavljene su Uredbe Komisije (EU) 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2015/2367, koje izmjenjuju Direktive 2014/25 / EU, 2014/24 / EU, 2014/23 / EU i 2009/81 / EZ, u odnosu na europske pragove za javnu nabavu velike vrijednosti.

III. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/2366, od 18. prosinca 2017., kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2014/23 / EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove zahtjeva za postupke dodjele ugovora

U skladu s člankom 1. ove Uredbe, članak 8. Direktive 2014/23 / EU izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

1) U točki 1. iznos od 5 225 000 EUR zamjenjuje se za 5 548 000 EUR.

Uredbu detaljnije možete pogledati na donjem linku

Uredba EU Komisije 2366_CELEX-32017R2366-HR-TXT