Sukladno priloženim uredbama Komisije EU prema kojima su izmijenjeni vrijednosni pragovi za provedbu postupaka javne nabave i dodjele ugovora u EUR, te priloženoj Komunikaciji komisije prema kojoj su utvrđeni novi vrijednosni pragovi u kunama


Tako su od 01. siječnja 2018. u primjeni novi europski vrijednosni pragovi za javnu nabavu velike vrijednosti, i to:

NARUČITELJ

PREDMET NABAVE

PRAG (EUR)

PRAG (kn)

Javni naručitelji

državna tijela

roba/usluge/natječaji

144.000

1,082.218

JLP(R)S i pravne osobe

roba/usluge/natječaji

221.000

 1,660.903

Svi javni naručitelji

radovi

5.548.000

41,695.439

Sektorski naručitelji

roba/usluge/natječaji

443.000

3,329.322

radovi

5.548.000

41,695.439