Novosti
Map

Dana 19. prosinca 2017. godine  u Službenom listu Europske Unije br. L337 objavljene su Uredbe Komisije (EU) 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2015/2367, koje izmjenjuju Direktive 2014/25 / EU, 2014/24 / EU, 2014/23 / EU i 2009/81 / EZ, u odnosu na europske pragove za javnu nabavu velike vrijednosti.

II. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/2365, od 18. prosinca 2017., kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2014/24 / EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove zahtjeva za postupke dodjele ugovora

Sukladno članku 1. gore navedene Uredbe, Direktiva 2014/24/ EU izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

1) Članak 4. mijenja se i glasi:

a) U točki (a), iznos od 5 225 000 EUR zamjenjuje se za 5 548 000 EUR

b) U točki (b), iznos 135.000 eura zamijenjen je za 144.000 EUR;

c) U točki (c), iznos od 209 000 EUR zamjenjuje se za 221 000 EUR;

2) Prvi stavak članka 13. mijenja se i glasi:

a) U točki (a), iznos od 5 225 000 EUR zamjenjuje se za 5 548 000 EUR;

        b) U točki (b), iznos od 209 000 EUR zamjenjuje se za 221 000 EUR.

  Uredbu možete detaljnije pogledati na donjem linku

Uredba EU Komisije 2365_CELEX-32017R2365-HR-TXT