Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je najnovije mišljenje u vezi primjene eESPD obrazca koji je obvezan od 18. travnja 2018.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) je sukladno članku 2. stavku 1. točki 5. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave dio dokumentacije o nabavi te naručitelj kreira ESPD obrazac, a ponuditelji sukladno zahtjevima iz dokumentacije popunjavaju isti.

Članak 448. ZJN 2016 propisuje da će se postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovog Zakona dovršiti prema odredbama zakona kojim se regulira javna nabava, a koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka javne nabave.

Sukladno naprijed navedenome Središnji državni ured za središnju javnu nabavu  mišljenja je da obveza kreiranja ESPD obrasca u elektroničkom obliku nastaje za naručitelja 18. travnja 2018., a samim time i dostava ESPD  obrasca u elektroničkom obliku od strane ponuditelja.

Najnovije mišljenje pogledajte OVDJE.