Od 18. travnja Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku. Napominjemo da se elektroničkim oblikom, u ovom smislu, smatra datoteka u .xml formatu.

 

 • Kako naručitelji kreiraju eESPD obrazac?

 Naručitelji mogu kreirati eESPD obrazac na dva načina:

 1.  način : kroz ESPD modul
 2.  način: kreiranje predloška

1. način – Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH kroz e-ESPD modul u svrhu kreiranja predloška

 • Nakon prijave u EOJN  potrebno je u izborniku “ESPD” odaberati  “Moji ESPD dokumenti” (Slika 1. Kreiranje novog ESPD obrasca u izborniku za naručitelje)

 

 • Zatim kliknite na „Novi ESPD zahtjev“

 

Slika 1. Kreiranje novog ESPD obrasca u izborniku za naručitelje

Na slici 2. Priprema ESPD obrasca (Zahtjeva) prikazani su koraci pripreme ESPD obrasca za konkretan postupak

 • Upišite osnovne podatke (br. 2. Na slici)
 • U rubrici “Učitavanje podataka iz ESPD zahtjeva” – učitavate dokument samo ako želite napraviti novi e-ESPD zahtjev iz već postojećeg obrasca (br. 1. na slici)
 • Stavka “Nadmetanje” –  znači povezivanje e-ESPD obrasca sa postupkom javne nabave. Ako niste započeli objavu postupka ostavite prazno polje. (br. 1. na slici 2.Priprema ESPD obrasca (zahtjeva))

Slika 2. Priprema ESPD obrasca (zahtjeva)

 • Nakon što ste to učinili, definirajte kriterije za odabir gospodarskog subjekta (prikaz na slici 3. Definiranje kriterija za odabir GS)

Slika 3. Definiranje kriterija za odabir GS

 

 • Kreirajte (br. 1. na slici 4. ) i preuzmite (br. 2. na slici 4.) e-ESPD zahtjev u pdf i xml formatu u zip datoteci te je spremite na računalo da biste provjerili sadržaj.

Slika 4. Kreiranje ESPD obrasca za – zadnji korak

 

 

2. način – Kreiranje predloška eESPD obrasca

 • U izborniku “ESPD” odaberite “Moji ESPD dokumenti” označite/zaplavite e-ESPD zahtjev iz kojeg želite kreirati predložak te kliknite na “Kreiraj predložak”
  • e-ESPD zahtjev iz kojeg radite predložak mora biti kreiran da biste uspješno kreirali predložak

Slika 5. Kreiranje ESPD predloška

Korištenje predloška u pripremi postupka

U pripremi novog postupka postavljen je novi korak “ESPD zahtjevi” u kojem kreirate e-ESPD zahtjev iz odabranog predloška (slika 6.)

 • U koraku “ESPD zahtjevi” odaberite željeni predložak
 • Kliknite na “Kreiraj iz odabranog predloška”

Slika 6. Učitavanje pripremljenog ESPD obrasca kod pripreme postupka za objavu

 

 • Nakon toga će se otvorit novi set koraka
 • U koracima će biti učitani podaci iz e-ESPD predloška odnosno e-ESPD zahtjev

 

 • Po potrebi ažurirajte podatke iz predloška
 • U Sažetku opcionalno možete provjeriti sadržaj ako niste u pdfu u prethodnom koraku

Kliknite na “Spremi” da biste se vratili u postupak i nastavili sa pripremom objave

 Provjera zaprimljenih eESPD odgovora u postupku pregleda i ocjene ponuda/ZZS

 • u izborniku “ESPD” odaberite “Moji ESPD dokumenti” te kliknite na “Pregledaj eESPD odgovor (XMLformat)”

 

Detaljnije o kreiranju eESPD obrasca za naručitelje možete pročitati OVDJE.