Postoje određeni preduvjeti za provedbu ovog postupka, a propisani su ZJN 2016. člancima 131. do 134.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi:
1. ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku, ili nijedan zahtjev za sudjelovanje, ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u ograničenom postupku, pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti iz otvorenog ili ograničenog postupka nisu bitno izmijenjeni
2. ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga:
a) cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe
b) nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga, ili
c) zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva
3. u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno ako, iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, nije moguće pridržavati se rokova propisanih za otvorene ili ograničene postupke ili natjecateljske postupke uz pregovore, s time da okolnosti na koje se poziva javni naručitelj za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem.
Razlozi iz stavka 1. točke 2. podtočaka b) i c) ovoga članka mogu se primijeniti samo ako ne postoji razumna alternativa ili zamjena, a nepostojanje tržišnog natjecanja nije rezultat namjere da se određenom gospodarskom subjektu neopravdano da prednost ili ga se stavi u nepovoljan položaj.

Dakle, ukoliko na tržištu samo određeni subjekt može isporučiti određenu robu, pružiti uslugu ili izvoditi radove naručitelj može pristupiti pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje i pozvati tog subjekta na dostavu inicijalne ponude. Međutim, ukoliko na tržištu postoji više subjekata koji mogu ponuditi traženu robu, uslugu ili radove, onda naručitelj ne smije primjeniti ovaj postupak. Stoga je potrebno prije provođenja ovog postupka pristupiti istraživanju tržišta, a  radi stvaranja realne osnove za provedbu najmanje transparentnog postupka između svih ostalih postupaka javne nabave.

Koji su rizici zanemarivanja istraživanja tržišta prije provođenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje?

Naime, nakon donošenja Odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora naručitelj može objaviti Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost. Objava Obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost ima učinak dostave odluke o odabiru. Ako javni naručitelj ne pošalje na objavu Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, obvezan je Odluku o odabiru dostaviti ponuditeljima.  Ako je poslao na objavu Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja.

U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana objave Obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost, u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, sadržaj dokumentacije o nabavi te postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Međutim, ako naručitelj nije objavio Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti o dodjeli ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka.

Više o pregovaračkom postupku bez prethodne objave i obveznoj objavi na EOJN možete saznati 14. lipnja na našem seminaru, a kojim se stječe 8 bodova za produljenje certifikata javne nabave.

Što se dogodilo u slučaju kada je izostalo istraživanje tržišta, a ponuditelj je dostavio žalbu na provedeni pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje i Rješenje DKOM-a o tome možete pogledati  OVDJE

Uključite se u izobrazbu o pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje OVDJE