Što učiniti u situaciji kad ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u izvorniku, ali ga je dostavio u preslici?

Da li je ponuda koja sadržava samo presliku jamstva za ozbiljnost ponude nepravilna i da li bi je trebali odbiti?

Člankom 20. stavkom 8. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) propisano je da se ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju odredenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

U konkretnom slučaju ne radi se o situaciji iz članka 20. stavka 8. Pravilnika, u vezi s člankom 293. ZJN 2016., budući da su u ponudi dostavljene preslike bianco zadužnica. Dakle, ne radi se o tome da u ponudi uopće nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, u kojem slučaju naručitelj ne smije zatražiti dostavu traženog dokumenta sukladno citiranoj odredbi članka 20. stavka 8. Pravilnika. Slijedom navedenoga, naručitelj je u konkretnom slučaju mogao primijeniti institut upotpunjavanja ponude iz članka 293. stavka 1. ZJN 2016., a kako naručitelj u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda nije obrazložio razloge neprimjene istog žalbeni je navod ocijenjen kao osnovan.

Detaljnije možete pogledati u Rješenju DKOM-a

 

Ukoliko želite saznati više o najnovijim rješenjima i praksi DKOM-a prijavite se na naše edukacije o Pravnoj zaštiti u ZADRU i SPLITU.