U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Za realizaciju projekata koji se financiraju iz ESI fondova ključno je nekoliko dionika.

Tu su nositelji i korisnici projekata, ali i više tijela čiji rad ima svrhu odobravanja i revizije projekta i pripadajućih dokumenata.

Kako izgleda taj institucionalni okvir za tekuće razdoblje korištenja ESI fondova?

Složeni institucionalni okvir funkcionira pod krovnom organizacijom što je MRRFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU).

Zakonodavni okvir kojim se uređuje upravljanje projektima i korištenje sredstava iz EU fondova također je složen, a osnovni pravni okvir čine:

 

Obveza je nadležnih institucija uvesti odgovarajuće mjere i kontrole koje će osigurati pravilnost i zakonitost izdataka. Svrha je preventivno djelovati na nastanak nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati  financijske korekcije u okviru projekta, a koje bi onda snosio korisnik bespovratnih sredstava.

HAMAG BICRO je objavio kratku uputu o tome Kako provesti svoje projekte koje možete preuzeti na linku OVDJE

Posebno mjesto  zauzima ARPA (Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU).

U sustavu upravljanja programima Europske unije ARPA ima ulogu Tijela za reviziju, koje je funkcionalno neovisno od svih sudionika u sustavima upravljanja u Republici Hrvatskoj. ARPA obavlja djelokrug aktivnosti revizije uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizijske standarde te izrađuje i provodi strategiju revizije poslovanja svih tijela zaduženih i uključenih u sustav provedbe programa.

Revizijom je utvrđeno da su upravo nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih korekcija.

Revizijom postupaka javne nabave u EU projektima provjerava se cjelokupni postupak nabave koji mora biti proveden u skladu s Direktivom 2014/24/EU, Direktivom 2014/25/EU, sudskom praksom Suda EU i Zakonom o javnoj nabavi. Ukoliko se tijekom postupka revizije utvrdi neka nepravilnost, dalje se utvrđuje ima li utvrđena nepravilnost potencijalni financijski učinak. Nakon što se utvrde sve otegotne i olakotne okolnosti, odlučuje se o postotku korekcije, a ukoliko je isti utvrđen primjenjuju se korekcija sukladno Smjernicama.

Između niza nepravilnosti koje su dosada pronađene tijekom provedbe projekata, izdvajamo sažeti prikaz nekoliko primjera u fazi pripreme Dokumentacije o nabavi:

Nalazi pri kontroli Dokumentacije za nadmetanje za projekte financirane iz ESI fondova

Prekomjerni zahtjevi

Sukladno ZJN 2016, zajedno sa ponudom se smije tražiti samo ispunjen ESPD obrazac. Stoga ako je naručitelj zahtijevao da ponuditelj uz ponudu dostavi i neke dodatne dokaze (osim dokaza kriterija za odabir ponude), takav zahtjev je prekomjeran!

Predviđanje obveze obilaska lokacije

Propisivanje obilaska lokacije kao obveze ponuditelja, s propisanom posljedicom da će ponuda biti odbijena u slučaju ne dostave potvrde o izvršenom obilasku se smatra restriktivnim zahtjevom s potencijalno odvraćajućim učinkom. Predlaže se obilazak lokacije predvidjetisamo kao mogućnost te ostaviti na dispoziciju potencijalnim ponuditeljima hoće li istu koristiti ili ne, a nikako predviđati kao obvezu.

Više primjera:  Primjeri-nepravilnosti-po-točkama-COCOFa

Nikako ne propustite konzultirati se i pripremiti prije nego nepravilnosti nastanu, a kako bi izbjegli financijske korekcije.

U tu svrhu prijavite se na radionicu sa temom Financijskih korekcija (predavači ARPA) 31. siječnja u Zagrebu

Čekamo vas!

 

***