ESPD obrazac

European Single Procurement Document ( Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji ponuditeljima olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave.

To je dokument kojeg naručitelj prilaže kao prilog Dokumentaciji o nabavi, a  gospodarski subjekti popunjavaju i predaju uz ponudu najčešće u pdf formatu. Obrazac je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave.

Od 18. travnja 2018. sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016)   Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi potrebno je dostavljati isključivo u elektroničkom obliku (e-ESPD obrazac).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koja je razlika eESPD i ESPD obrasca?

eESPD je elektronička verzija ESPD obrasca tj. verzija u obliku web-obrasca.

eESPD obrazac se kreira i popunjava putem platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili EU Usluge za ispunjavanje i ponovnu uporabu Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi.

 

Za svaku grupu predmeta nabave naručitelj je obavezan kreirati zasebni eESPD obrazac, a ponuditelj koji predaje ponudu, obavezan je priložiti ispunjeni eESPD obrazac za svaku grupu za koju predaje ponudu. Elektronički ESPD obrazac nije potrebno potpisati.

 

Kako naručitelji kreiraju eESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?

  • Kroz modul „Kreiranje eESPD obrasca“ u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH naručitelji kreiraju eESPD obrazac te preuzimaju generiranu xml i pdf datoteku eESPD obrasca.
  • Generiranu xml datoteku eESPD obrasca potrebno je lokalno spremiti na računalo. Kreirani eESPD obrazac prilaže se uz Dokumentaciju o nabavi kao zasebni dokument (xml datoteka) u predviđeno mjesto za prilaganje eESPD obrasca.

 

Kako ponuditelji popunjavaju i predaju eESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?

  • Nakon objave postupka javne nabave, ponuditelji preuzimaju eESPD obrazac (xml datoteku).
  • Kroz modul „Popunjavanje eESPD obrasca“ u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH ponuditelji prilažu preuzetu xml datoteku eESPD obrasca te definiraju svoje odgovore.
  • Nakon što su napisani odgovori od strane ponuditelja, Elektronički oglasnik javne nabave RH generira ispunjeni eESPD obrazac (xml datoteku).
  • Generiranu xml datoteku eESPD obrasca ponuditelj će spremiti na svoje računalo, te će taj ispunjeni eESPD obrazac prilažiti kao zasebni dokument (xml datoteka) u predviđeno mjesto za prilaganje ispunjenog eESPD obrasca.

 

Detaljnije o eESPD obrascu i njegovoj upotrebi pročitajte OVDJE.