Korisne informacije

Koje podatke mora sadržavati Plan nabave?

Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(članak 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011))

Što u pravilu sadrži Dokumentacija za nadmetanje?

Dokumentacija za nadmetanje sadrži Upute ponuditeljima, Obrazac ponude, razne druge obrasce, prijedloge ugovora ili okvirnih sporazuma, Troškovnik, skice i sl. Opseg podataka sadržanih u Dokumentaciji za nadmetanje ovisi o vrsti postupka javne nabave koji se primjenjuje, vrsti i složenosti predmeta nabave, kriteriju odabira, okolnosti sklapa li se okvirni sporazum, provodi li se elektronička dražba te ostalim promjenjivim podacima ovisno o konkretnom slučaju (primjerice, dokumentacija za nadmetanje u postupku ua Usluge iz Dodatka IIB ne sadrži sve elemente kao za dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave).

Za koju vrijednost nabave se mora primjenjivati Zakon o javnoj nabavi?

Za nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robe i usluge, te 500.000,00 kn (bez PDV-a, javni i sektorski naručitelj je obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/2011).

Što u slučaju kad nemate ovlaštenog predstavnika koji posjeduje certifikat za područje javne nabave?

Zakonom je predviđena ova situacija, te je člankom 24. stavak 4. određeno: “Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja.”

Zašto je potreban certifikat za područje javne nabave?

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011) članku 24. stavak 2. propisano je:

„Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave”.

Ako naručitelj u provedbi postupka javne nabave ne angažira jednog ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom izlaže se prekršajnoj novčanoj kazni u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kn.

Vrijednosti europskih pragova

Od 01. srpnja 2013. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Direktivama 2004/17/EC i 2004/18/EC primjenjuju se sljedeće vrijednosti europskih pragova u hrvatskim kunama.

Vrijednosti EU pragova za javnu nabavu

Vrijednosti europskih pragova javne nabave od 01.01.2014. (PDF)