Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Seminari-savjetovanja
ZAGREB Zagrebtower Radnička cesta 80 Map

Trening javne nabave 3-2-1 je trening redovitog usavršavanja u kojem slobodno možete odabrati jedan, dva ili tri seminara prema želji.Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/2017) programi usavršavanja odobreni su od strane Ministarstva gospodarstva,  te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova) za jedan dan, odnosno 24 sata (24 boda) za tri dana.

Trening javne nabave 3-2-1 provodi se od 26. do 28. veljače i obuhvaća detaljne promjene Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa.
Polaznici mogu odabrati jedan ili više seminara.

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

TEME

1. Dan – 26. veljače – Aktualno o Zakonu i novim podzakonskim propisima o javnoj nabavi (NN 120/16)

 • 12 mjeseci primjene zakona o javnoj nabavi

  • Najznačajnije karakteristike kod provedbe postupaka javne nabave
  • Elektronički oglasnik javne nabave – izmjene
  • Priprema postupaka – istraživanje tržišta i obvezno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
  • Izrada dokumentacije o nabavi (predmet nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije, kriterij odabira, jamstva)
  • Rokovi za dostavu ponuda i mogućnost skraćivanja
  • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti – procedura
  • Pojašnjenje i dopunjavanje ponuda s aspekta DKOM-a
  • Check lista radnji i dokumenata pri provedbi otvorenog postupka
  • Pravna zaštita – izmjene i novosti
  • Obveze naručitelja u svezi sa žalbom
  • Sustav nadzora javne nabave i prekršajna odgovornost naručitelja
 • Novi podzakonski propisi (NN 65/17 i 101/17)
  • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
  • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u postupcima javne nabave
   • Izrada plana nabave prema novima podzakonskim propisima
   • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
  • Pravilnik o e-žalbi
  • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

2. Dan – 27. veljače – Planiranje nabave, registar ugovora, jednostavna nabava i interni akti o javnoj nabavi

 • Planiranje nabave
 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada plana nabave prema novima podzakonskim propisima
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Sastavljanje i objava na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora
 • Jednostavna nabava i interni akt o javnoj i jednostavnoj nabavi
  • Ogledni primjeri internih akata
 • Provedba jednostavne nabave
  • Ogledni primjeri obrazaca za provedbu jednostavne nabave

3. Dan – 28. veljače – Pregovarački postupci bez prethodne objave, okvirni sporazumi, sklapanje ugovora i izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
  • Preduvjeti za provedbu
  • Provedbna na EOJN
 • Okvirni sporazumi prema novom Zakonu o javnoj nabavi
 • Zakonski okvir i praktična primjena OS
 • Rokovi i broj gospodarskih subjekata sa kojima se može sklopiti
 • Jamstva i obveza sklapanja ugovora o javnoj nabavi
  • Ogledni primjeri sa jednim i više GS
 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i izmjene ugovora
 • Praksa DKOM-a

 

Kotizacija za jedan seminar: 900 KN + PDV

Kotizacija za TRENING JAVNE NABAVE – 3 seminara (30% popusta)  = 1.890 KN + PDV

U kotizaciju je uključen:

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, ogledni primjeri)
 • Radni pribor (notes, kemijska olovka..)
 • Besplatni osvježavajući napitci (kava, čaj, voda)

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.