Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Zagreb Tower Radnička cesta 80 ZAGREB Map

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave 2017-0353, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja 09:30 – 16:00
09:00 – 09:30 Registracija polaznika
9:30 – 12:30
(pauza 10.30 – 10.45)

Novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

 • Primjena novog zakona nakon donošenja
 • Najznačajnije karakteristike kod provedbe postupaka javne nabave
 • Elektronički oglasnik javne nabave – izmjene
 • Nove obrasci za objave u EOJN
 • Priprema postupaka – istraživanje tržišta i obvezno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
 • Izrada dokumentacije o nabavi (predmet nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije, kriterij odabira, jamstva)
 • Rokovi za dostavu ponuda i mogućnost skraćivanja
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti – procedura
 • Pojašnjenje i dopunjavanje ponuda s aspekta DKOM-a
 • Check lista radnji i dokumenata pri provedbi otvorenog postupka
 • Pravna zaštita – izmjene i novosti
 • Obveze naručitelja u svezi sa žalbom
 • Sustav nadzora javne nabave i prekršajna odgovornost naručitelja

  Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori  

12:30 – 13:00
pauza za ručak
13:00 – 16:00

Novi podzakonski propisi (NN 65/17 i 101/17)

 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u postupcima javne nabave
  • Izrada plana nabave prema novima podzakonskim propisima
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
 • Pravilnik o e-žalbi
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

 

Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

Predavači: Karmen Meić (Grad Varaždin), predavači iz Ministarstva gospodarstva (Uprave za sustav javne nabave)


Kotizacija: 1.100,00 kn

(PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o PDV-u)
Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

 

⇒PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.