Uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da se u istom ne navodi da žalitelj nije dokazao financijsku , tehničku i stručnu sposobnost. Prema navedenom, razlozi za odbijanje ponude žalitelja razlikuju se u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i u odluci o odabiru, što je suprotno članku 96. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, prema kojem naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru.
Stoga, osnovano žalitelj navodi u žalbi da naručitelj u odluci o odabiru, kao razloge odbijanja žaliteljeve ponude, neutemeljeno utvrđuje da žalitelj nije dokazao financijsku i stručnu sposobnost, budući da isto ne proizlazi iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Međutim, navedeno nije od utjecaja na zakonitost odluke o odabiru, s obzirom da je ponuda žalitelja osnovano odbijena iz ostalih razloga navedenih u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/694, URBROJ: 354-01/14-7 od 28. kolovoza 2014.