1. Odbacuje se žalba žalitelja zbog nedostatka pravnog interesa.
2. Odbija se žalba žalitelja kao neosnovana.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

… Iako u predmetnom postupku žalitelj ima status ponuditelja, sama ta činjenica ne znači da on bezuvjetno a priori ima i pravo na žalbu. Žalitelju žalbi osporava razloge odbijanja svoje ponude u odnosu na grupu A, dok u odnosu na grupu B navodi da traženo nije mogao dostaviti, ali ne osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja niti u jednoj grupi. Naime, žalitelj u konkretnom postupku mora dokazati da je njegova ponuda valjana, a ponuda odabranog ponuditelja nevaljana te da upravo žalitelj ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i da je pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od kršenja subjektivnih prava. Stoga budući da žalitelju žalbi osporava samo razloge odbijanja svoje ponude u grupi A, dok u odnosu na grupu B u pravilu priznaje razlog odbijanja svoje ponude, ovo je državno tijelo ocijenilo da na strani žalitelja nisu ispunjene pretpostavke iz članka 141. ZJN-a, odnosno ocijenilo je da žalitelj nema pravni interes za izjavljivanje predmetne žalbe (jer eventualna osnovanost njegovih žalbenih navoda ne bi dovela do odabira njegove ponude kao najpovoljnije) te žalitelj nije oštećen niti mu prijeti opasnost da bude oštećen u predmetnom postupku javne nabave…

KLASA: UP/II-034-02/14-01/955 URBROJ: 354-01/14-08 Zagreb, 11. studenoga 2014.