Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se kao nepravodobna.

… Ovo tijelo je zaključkom KLASA: UP/II-034-02/14-01/1248, URBROJ: 354-01/15-4 od 5. siječnja 2015. godine, pozvalo naručitelja da dostavi žalbu s podatkom o načinu i vremenu dostave, odgovor na žalbu te dokumentaciju koja se odnosi na predmetni postupak javne nabave. Postupajući po navedenom Zaključku, naručitelj je u podnesku od 8. siječnja 2015. godine, zaprimljenom kod ovog tijela dana 9. siječnja 2015., izjavio da žalbu žalitelja Fotokemika-Nova d.o.o. Samobor nikada nije zaprimio.

Nadalje, ovo je tijelo u svrhu utvrđivanja pravodobnosti žalbe, a s obzirom da žalba žalitelja Fotokemika-Nova d.o.o. Samobor izjavljena ovom državnom tijelu nije sadržavala dokaz da je žalitelj istodobno s dostavljanjem žalbe ovom tijelu primjerak žalbe dostavio i naručitelju, sukladno citiranim zakonskim odredbama, Zaključkom, pozvalo žalitelja da u roku od tri dana od dostave Zaključka dostavi dokaz na okolnost iz članka 145. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi.
Žalitelj je zaključak uredno zaprimio dana 14. siječnja 2015. godine. Zadnji dan roka za postupanje po navedenom zaključku bio bi 17. siječnja 2015. godine, međutim kako zadnji dan roka pada na neradni dan, sukladno odredbi članka 81. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (,,Narodne novine”, broj 47/09) kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvog sljedećeg radnog dana pa je time zadnji dan roka za postupanje po navedenom zaključku bio 19. siječnja 2015. Žalitelj u zadanom roku nije postupio po zaključku.

Stoga, budući da žalitelj nije dokazao da je istodobno s dostavljanjem žalbe ovom državnom tijelu, primjerak žalbe dostavio i naručitelju na dokaziv način, ovo je tijelo žalbu odbacilo kao nepravodobnu.
KLASA: UP/II-034-02/14-01/1248 URBROJ: 354-01/15-8, Zagreb, 22. siječnja 2015.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1248 URBROJ: 354-01/15-8, Zagreb, 22. siječnja 2015.