Zaključak – Žalba se odbacuje kao nedopuštena.

Na ispravak dokumentacije za nadmetanje od 20. siječnja 2015. godine žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 23. siječnja 2015. godine izjavio, a primjerak žalbe naručitelju istodobno dostavio žalitelj.

… Prema odredbi članka 157. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da u slučaju kada je u otvorenom postupku javne nabave izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Prema odredbi članka 1 57. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 1. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će objaviti ispravak poziva na nadmetanje i , ako j e potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu ponuda. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda. Ako j e potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu ponuda. Na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

U vidom u spis predmeta i dokumentaciju naručitelja utvrđeno je da je naručitelj po prethodno izjavljenim žalbama zaustavljao postupak javne nabave i objavljivao novi rok za dostavu ponuda.

U odgovoru na žalbu od 28. siječnja 2015. godine naručitelj, između ostalog, navodi da je žalba izjavljena na novo određeni rok za dostavu ponuda, da je 20. siječnja 20 15. godine objavio ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje u kojem je odredio novi rok za dostavu ponuda te je definiranje novog roka za dostavu ponuda jedini ispravak/promjena u odnosu na poziv na nadmetanje i prvotnu dokumentaciju. Zajedno s odgovorom na žalbu naručitelj je ovom državnom tijelu podnio i zahtjev za odobrenjem nastavka postupka.

Prema članku 161. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da žalba izjavljena protiv dokumentacije za nadmetanje odnosno izmjene dokumentacije za nadmetanje sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave ako nije drugačije propisano u tom dijelu Zakona.

U slučaju izjavljene žalbe na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, žalba je nedopuštena i ne sprječava nastavak postupka javne nabave.

KLASA: UP/II-034-02/1 5-01/68; URBROJ: 354-01/1 5-5; Zagreb, 2. veljače 2015.