Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se kao nepravodobna.

… Uvidom u „Narodne novine”, EOJN, razvidno je da je poziv na nadmetanje s DZN u predmetnom postupku javne nabave objavljen dana 05.12.2014. godine. U konkretnom slučaju, s obzirom da je predmetni postupak javne nabave postupak velike vrijednosti, rok za izjavljivanje žalbe iznosi 10 dana od dana objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i DZN pa je zadnji dan roka za ulaganje žalbe istekao 15.12.2014. godine (ponedjeljak)… Uvidom u omotnicu, u kojoj je dostavljena žalba DKOM, utvrđeno je da je žalitelj predao žalbu kao paket s oznakom „P”, težine 2,324 grama dana 15.12.2014. godine, koja je kod ovog državnog tijela zaprimljena 18.12.2014. godine… Prema odredbi čl. 72. st. 1. ZUP smatra se da je podnesak podnesen u roku ako je prije isteka roka zaprimljen u javnopravnom tijelu kojem je trebao biti predan, dok prema st. 2. toga članka kad je podnesak upućen poštom preporučeno ili predan ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućen…
… Prema odredbi čl. 44. st. 1. Zakona o poštanskim uslugama davatelj poštanskih usluga obvezan je donijeti opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga u unutarnjem i/ili međunarodnom prometu; prema st. 2. toga čl. općim uvjetima iz st. 1. toga čl. uređuje se sljedeće: 1. naziv i sjedište davatelja poštanskih usluga, 2. popis poštanskih usluga koje će obavljati davatelj poštanskih usluga, 3. područje na kojem će se poštanske usluge obavljati, 4. način i uvjeti obavljanja poštanskih usluga, 5. rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka, 6. način i uvjeti plaćanja poštanskih usluga i način označivanja plaćanja poštanskih usluga na poštanskoj pošiljci, 7. odgovornost davatelja poštanskih usluga i naknada štete i 8. postupak podnošenja i rješavanja prigovora korisnika poštanskih usluga; prema st. 3. toga čl. odredbe općih uvjeta davatelja poštanskih usluga ne smiju bili u suprotnosti s odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona: prema st. 4. toga čl. davatelj poštanskih usluga obvezan je opće uvjete iz st. 1. toga čl. te izmjene općih uvjeta dostaviti Agenciji najmanje 15 dana prije početka njihove primjene; prema st. 5. toga čl. davatelj poštanskih usluga obvezan je objaviti opće uvjete iz st. 1. toga čl. na svojim internetskim stranicama najmanje osam dana prije početka njihove primjene; dok prema st. 7. toga čl. Agencija može, prije ili nakon objave općih uvjeta davatelja univerzalne usluge, odlukom narediti izmjenu, dopunu ili ukidanje pojedinih odredaba općih uvjeta, ili opće uvjete u cijelosti, ako utvrdi da su u suprotnosti s odredbama toga Zakona ili propisa donesenih na temelju toga Zakona….

Prema odredbi čl. 4. st. 1. tč. 1. i 2. Pravilnika o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga pod univerzalnim poštanskim uslugama u unutarnjem i međunarodnom prometu smatraju se sljedeće poštanske usluge: prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti, mase do 2 kilograma te prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kilograma, te usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 20 kilograma u međunarodnom dolaznom prometu. Davatelj poštanske usluge HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb je na svojim internetskim stranicama objavio Opće uvjete za obavljanje univerzalne usluge. Prema odredbi čl. 8. st. 1. tih Općih uvjeta preporučena pošiljka u unutarnjem prometu je poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju izdaje potvrda o primitku i uručuje se primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja, isplaćuje propisana naknada štete, dok prema st. 3. toga čl. masa i dimenzije preporučene pošiljke i prioritetne preporučene pošiljke moraju odgovarati uvjetima za pismo iz čl. 4. tih Općih uvjeta. Prema odredbi čl. 4. st. 3. Općih uvjete za obavljanje univerzalne usluge pismo može biti mase do 2 kilograma… S obzirom na to da predmetni paket nije preporučena poštanska pošiljka, dan predaje žalbe ovom državnom tijelu je 18.12.2014., koji dan je izvan žalbenog roka za izjavljivanje žalbe. Slijedom iznesenog, na temelju odredbe čl. 164. st. 1. tč. 2. Zakona o javnoj nabavi, odlučeno je kao u izreci ovog zaključka….

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1232URBROJ: 354-01/15-10 Zagreb, 11. veljače 2015.