I . Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka odbija se kao neosnovan.

Obrazlozenje

Žalitelj u žalbi navodi daje dana 13. kolovoza 2014. godine Elektroničkom postom (email) uputio zahtjev za objašnjenjem vezanim za dokumentaciju za nadmetanje ovlaštenoj osobi Naručitelja iz točke 2. dokumentacije za nadmetanje, a da Naručitelj nije odgovorio na zahtjev Žalitelja.

Naručitelj u odgovoru na žalbi navodi da je žalitelj zahtjev uputio na pogrešnu e-mail adresu te da zahtjev nije zaprimljen kod Naručitelja. Ujedno, Naručitelj navodi da je ovlašteni predstavnik žalitelja sudjelovao u javnom otvaranju ponuda te tada nije spominjao upit za objašnjenjem vezanim za dokumentaciju za nadmetanje i nije stavio primjedbe na postupak javnog otvaranja ponuda.

Postupajući po žalbenom navodu žalitelja izvršen je uvid u poziv na nadmetanje te je utvrđeno da je u točki I.I) Naziv, adrese i kontakt (i) Naručitelj naveo slijedeće: Služba(e) za kontakt: DZ KZZ Odsjek nabave; Na pažnju (osoba za kontakt): Fikret Bolic; E-posta: fikret.bolic@dzkzz.hr.

Zatim, uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je Naručitelj u točki 1.2. dokumentacije za nadmetanje propisao da zahtjev za dodatne informacije i objašnjenja dokumentacije vezane uz javnu nabavu usluge održavanja i popravka službenih vozila u vlasništvu DZ KZZ, gospodarski subjekti mogu uputiti na elektroničku postu Naručitelja: fikret.bolic@dzkzz.hr.

Žalitelj je uz žalbu ovom tijelu dostavio ispis elektroničke poste iz kojega je razvidno da je žalitelj dana 13. kolovoza 2014. godine uputio zahtjev za objašnjenjem vezanim za dokumentaciju za nadmetanje na slijedeću adresu: fikret.bolic-dzkzz@hi.t-com.hr.
… Žalitelj u žalbenom postupku nije dokazao da je zahtjev za objašnjenje vezano za dokumentaciju za nadmetanje pravodobno dostavio Naručitelju. Naime, iz ispisa elektroničke poste kojeg je žalitelj dostavio uz žalbu proizlazi da žalitelj zahtjev za objašnjenje nije poslao na e-mail adresu koju je u tu svrhu odredio Naručitelj. Budući da Naručitelj navodi da nije zaprimio sporni zahtjev za objašnjenje, a žalitelj nije dokazao suprotno, ovo tijelo je ocijenilo daje žalbeni navod žalitelja neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/901, URBROJ: 354-01/14-6 od 22. listopada 2014.