1. Poništava se odluka o poništenju za grupu 6.
2. Nalaže se Naručitelju nadoknadi žalitelju troškove ovog žalbenog postupka

0 b r a z I o z e nj e

Odredbom Članka 100. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni Naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu. Također je člankom 3. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano da su prilikom provođenja postupaka iz ovoga Zakona Naručitelji obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe,načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su nacelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Provjeravajući ovaj žalbeni navod utvrđeno je da je točkom 1.6. dokumentacije za nadmetanje propisano da procijenjena vrijednost nabave iznosi ukupno 169.915.905,00 kuna i ne sadrži porez na dodanu vrijednost, dok procijenjena vrijednost nabave za grupu 6. iznosi 48.378.000,00 kuna bez PDV-a. Također je navedeno da procijenjena vrijednost nabave za grupu 3. iznosi 9.977.100,00 kuna bez PDV-a.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 12. rujna 2014. godine Naručitelj je naveo da cijena ponude žalitelja za grupu 6. iznosi 54.455.338,02 kuna bez PDV-a, odnosno 68.069.172,53 kuna s PDV-om, te da se predlaže donijeti odluku o poništenju sukladno članku 100. stavak 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, jer je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu. Također je uvidom u Odluku o odabiru za grupu 3. utvrđeno da je Naručitelj odabrao ponudu ponuditelja Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb, čija cijena ponude za grupu 3. iznosi 10.345.664,16 kuna bez PDV-a, odnosno 12.673.589,76 kuna s PDV-om, iako procijenjena vrijednost grupe iznosi 9.977.100,00 kuna.

Iz navedenog proizlazi da Naručitelj u odnosu na grupu 3. predmeta nabave nije smatrao da treba postupiti sukladno odredbi članka 100. stavak 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, dok je u grupi 6. donio odluku o poništenju postupka za grupu 6., upravo iz razloga sto cijena najpovoljnije ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabave za grupu 6. Navedenim postupanjem Naručitelj je povrijedio načelo jednakog tretmana iz Članka 3. Zakona o javnoj nabavi.

Također, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Naručitelj mora odrediti ukupnu procijenjenu vrijednost nabave za predmet nabave podijeljen na vise grupa, dok utvrđivanjem procijenjene vrijednosti nabave svake pojedine grupe Naručitelj samo specificira način na koji je odredio ukupnu vrijednost nabave, a koju Čini ukupna procijenjena vrijednost svih tih grupa.

Međutim, za utvrđivanje činjenice ima li Naručitelj osigurana sredstva za nabavu, relevantna je ukupna procijenjena vrijednost svih grupa, a ne kako Naručitelj navodi procijenjena vrijednost nabave pojedine grupe. Naime, odabirom ponuda čija je cijena manja od procijenjene vrijednosti nabave u pojedinim grupama, Naručitelju preostaju osigurana sredstva za nabavu koja može iskoristiti u slučaju kada u pojedinoj grupi cijena najpovoljnije ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabave pojedine grupe.

S obzirom na navedeno Naručitelj nije, sukladno članku 143. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, dokazao da nema osigurana sredstva za nabavu za grupu 6., s obzirom da nije osporio da za predmetnu nabavu ima dostatan iznos osiguranih sredstava za nabavu, odnosno nije dokazao da su ispunjeni uvjeti propisani člankom 100. stavkom 3. točkom I. Zakona o javnoj nabavi.

Slijedom navedenog, žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/995, URBROJ: 354-01/14-8 od 26. studenoga 2014.