Zaključak – Odbacuje se žalba žalitelja.

Dana 15. srpnja 2014. godine naručitelj je donio Odluku o odabiru broj: 20- 14- 1208/79, kojom je kao najpovoljnije odabrao ponude ponuditelja. Na Odluku o odabiru žalbu je 31. srpnja 2014. godine naručitelju dostavio žalitelj Atlas d.d., Dubrovnik.
S obzirom na to da se prema odredbi članka 145. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, žalba izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu, Zakon o javnoj nabavi, dakle, izričito određuje oblik u kojem se žalba dostavlja Državnoj komisiji.

Žalitelj žalbu nije izjavio Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeno nije sporno niti među strankama. Naime, naručitelj u odgovoru na žalbu navodi daje žalitelj žalbu izjavio suprotno odredbama članka 145. Zakona o javnoj nabavi, odnosno da je žalitelj dostavio žalbu samo naručitelju. U očitovanju na naručiteljev odgovor na žalbu žalitelj navedeno ne osporava, već navodi daje žalbu dostavio sukladno pouci o pravnom lijeku.

Međutim, uvidom u pobijanu Odluku o odabiru utvrđeno je da je ista sadrži uputu o pravnom lijeku, koju je naručitelj dao sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Naime, naručitelj je propisao da sukladno članku 146. stavak 1. točka 4. Zakona, protiv odluke o odabiru nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, te da se žalba predaje naručitelju u roku od pet dana od dana primitka odluke o odabiru izravno ili preporučenom poštom.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/840, URBROJ: 354-01/14-8 od 30. rujna 2014.