2. Odbija se žalba ………, kao neosnovana.
3. Odbija se zahtjev žalitelja ……, za nadoknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

0 b r a z I o z e nj e

Žalitelj u žalbi navodi da Naručitelj u odluci o poništenju nije na valjan način obrazložio razloge poništenja, odnosno da okolnosti zbog kojih ne bi došlo da pokretanja postupka javne nabave moraju biti takve da Naručitelj na iste nema utjecaj odnosno da do njih nije došlo njegovom krivnjom, a u konkretnom slušaju to znaci da Naručitelj prije pokretanja postupka treba analizirati cijene na tržištu….. … Naručitelj navodi da su za predmetnu nabavu sredstva bila osigurana u Državnom proračunu u visini od 49% i proračunu Istarske županije u visini od 51 %, te da je nakon otvaranja ponuda zaprimio očitovanja Ministarstva zdravlja da financijska sredstva predvedena za predmetnu nabavu tijekom 2014. godine nisu dostupna te da će se sredstva za nabavu MSCT uređaja planirati u Državnom proračunu za 2015. godinu. Također navodi da je nakon toga i Istarska županija donijela odluku daće sredstva za financiranje nabave MCST uređaja prenijeti u proračun litarske županije za 2015. godinu, te je stoga Naručitelj zbog nedostatka financijskih sredstava donio predmetnu odluku.

…. S obzirom na navedeno nesporno je utvrđeno da su Naručitelju ukinuta sredstva za nabavu MSCT uređaja te Naručitelj u trenutku donošenja odluke o poništenju postupka nije imao financijskih sredstava, a da bi mogao sklopiti ugovor o javnoj nabavi, također je nesporno da je ta okolnost nastupila nakon otvaranja ponuda te su se time ostvarili uvjeti za primjenu Članka 100. stavka 4. točkeb 1. Zakona o javnoj nabavi.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1144, URBROJ: 354-01114-10, od 15. prosinca 2014.