Zaključak – Odbacuje se žalba žalitelja zbog nedostatka pravnog interesa. …

Žalitelj u žalbi osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja, ali ne osporava valjanost ponude koja je prema kriteriju odabira drugorangirana. Naime, žalitelj u konkretnom postupku mora dokazati da su i ponuda odabranog ponuditelja i ponuda drugorangiranog ponuditelja nevaljane te da upravo žalitelj ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i da je pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od kršenja subjektivnih prava… Budući da žalitelj u žalbi osporava samo valjanost ponude odabranog ponuditelja, ovo je državno tijelo ocijenilo da na strani žalitelja nisu ispunjene pretpostavke iz članka 141. ZJN-a, odnosno ocijenilo je da žalitelj nema pravni interes za izjavljivanje predmetne žalbe…

KLASA: UP/II-034-02/13-01/2016 URBROJ: 354-01/13-6 Zagreb, 31. prosinca 2013.