1. Poništava se odluka o odabiru.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju, troškove žalbenog postupka u iznosu od 9.184,58 kn, dok se u preostalom dijelu zahtjev žalitelja za naknadom troškova odbija.

… Naručitelj je u odgovoru na žalbu kao dokaz da žalitelj nema traženu izjavu predložio uvid u stranicu 15/15 ponude žalitelja, a na kojoj stranici se u ponudi žalitelja nalazi dokument na stranom jeziku… ovo tijelo nije moglo utvrditi jesu li dokumenti dostavljeni na stranom jeziku u ponudi odabranog ponuditelja dostavljeni sukladno traženju iz točke 19. DZN, jer su isti na stranom jeziku, a ne na hrvatskom jeziku na kojem se vodi ovaj upravni postupak. A obzirom da se na navedenim stranicama nalaze dokumenti na stranom jeziku ovo tijelo je Zaključkom… pozvalo naručitelja da dostavi prijevod od strane ovlaštenog sudskog tumača dokumenata dostavljenih u ponudi žalitelja i odabranog ponuditelja, na kojima je utemeljio pregled i ocjenu ponuda i donio odluku o odabiru, a koji se odnose na navode istaknute u žalbi, budući se sukladno članku 14. st. 1. ZUP-a, postupak vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Naručitelj je podneskom odgovorio da smatra da ne postoji zakonska obveza po kojoj bi upravo on bio obvezan snositi troškove prijevoda po ovlaštenom sudskom tumaču. S obzirom da naručitelj nije sukladno čl. 143. st. 3. ZJN-a dokazao činjenice na temelju kojih je proveo postupak pregleda i ocjene ponuda te donio odluku o odabiru, prigovor žalitelja se u tom dijelu ne može otkloniti.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/79 URBROJ: 354-01/15-11 Zagreb, 11. ožujka 2015.