– Statusna promjena
1. Žalba se odbija kao neosnovana.
2. Zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka odbija se kao neosnovan.

Žalitelj u žalbi navodi da je pojedinačni naručitelj Opća bolnica nakon zaključenja prvotnog Ugovora o opskrbi prirodnim plinom od 9. svibnja 2013. s odabranim ponuditeljem, došlo do statusne promjene navedenog naručitelja (u smislu pripajanja Opće bolnice N), dana 20. lipnja 2014. g. sklopio s odabranim ponuditeljem novi, izmijenjeni Ugovor o opskrbi prirodnim plinom koji osim lokaliteta Slavonski Brod uključuje i lokalitet Nova Gradiška, međutim, žalitelj smatra da je prije sklapanja tog ugovora, sukladno članku 105. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, prethodno trebalo provesti novi postupak javne nabave budući da je došlo do bitnih izmjena u odnosu na sadržaj ranijeg ugovora od 9. svibnja 2013. i novi ugovor predstavlja namjeru ugovornih strana da ponovno određuju osnovne elemente ugovora (obzirom da je prvotni ugovor sklapan pod bitno drugačijim uvjetima u smislu isporuke količine, cijene i lokacije).

Članak 105. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se izmjene ugovora za vrijeme njegova trajanja smatraju novim ugovorom za koji je javni naručitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovno određuju osnovne elemente tog ugovora.
Budući da se u konkretnom slučaju stranke ugovora i cijena prirodnog plina iz pobijanog ugovora (Ugovor o opskrbi prirodnim plinom od 20. lipnja 2014.) nisu mijenjale u odnosu na stranke i cijenu iz Ugovora o opskrbi prirodnim plinom od 9. svibnja 2013., da ugovorena količina prirodnog plina iz pobijanog ugovora ne prelazi (okvirnu) količinu prirodnog plina iz troškovnika za Brodsko-posavsku županiju, da je Opća bolnica Nova Gradiška prestala postojati prije sklapanja pobijanog ugovora od 20. lipnja 2014., a njen je pravni slijednik Opća bolnica „Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod, da nije došlo do proširivanja predmeta ugovora na robu koja nije obuhvaćena osnovnim ugovorom, već samo do proširivanja isporuke na lokalitet Nova Gradiška koji je također dio Brodsko-posavske županije za koju je sklopljen okvirni sporazum radi utvrđivanja uvjeta za sklapanje pojedinačnog ugovora za nabavu prirodnog/zemnog plina, slijedom svega navedenog ocijenjeno je da nisu nastupile bitne izmjene u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora (Ugovor o opskrbi prirodnim plinom od 9. svibnja 2013.), pa je žalbeni navod žalitelja ocijenjen kao neosnovan.

KLASA: UP/11-034-02/14-01/780 , URBROJ: 354-01/14-13 od 16. rujna 2014.