1. Poništava se odluka o poništenju u otvorenom postupku javne nabave.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.070,00 kn.

Točkom 32. dokumentacije za nadmetanje propisano je da je rok za donošenje odluke o poništenju 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda koji je u konkretnom postupku javne nabave istekao na dan 18. rujna 2014. godine. Nadalje, odredbom članka 101. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se odluka o poništenju, ako postoje razlozi za poništenje, donosi bez odgode.

Iako pravilno zaključuje žalitelj da pobijana Odluka od 5. prosinca 2014. godine nije donijeta u propisanom roku, međutim, rok za donošenje pobijane Odluke nije prekluzivan rok. Naime, radi se o instruktivnom roku protekom kojeg nije prestalo pravo naručitelja donijeti pobijanu Odluku. Stoga, činjenica da naručitelj nije donio pobijanu Odluku u propisanom roku nije od utjecaja na zakonitost iste.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1239; URBROJ: 354-01/15-12; Zagreb, 29. siječnja 2015.