1. Odbija se žalba žalitelja kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja na naknadom troškova žalbenog postupka.

0 b r a z I o z e nj e

……. Žalitelj u žalbi navodi da je Naručitelj odluku o odabiru donio nakon roka propisanog u točki 7.6.1. dokumentacije za nadmetanje te da je stoga valja poništiti jer ne proizvodi pravne učinke.
….. Slijedom navedenog, utvrđeno je da je Naručitelj Odluku o odabiru donio po proteku roka koji je sam odredio u dokumentaciji za nadmetanje, Međutim navedeno samo po sebi nije od utjecaja na zakonitost pobijane Odluke, budući da je rok za donošenje odluke instruktivne naravi, a niti je žalitelj dokazao da bi mu zbog navedenog postupanja Naručitelja bila povrijeđena njegova subjektivna prava. Slijedom navedenog, žalbeni navod je neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1087, URBROJ: 354-01/14-7 od 27. studenog 2014.