1. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka u iznosu 18.857,50 kn.

… Nadalje, žalitelj navodi da se u ponudi odabranog ponuditelja na ponudbenom listu ne nalazi potpis odgovorne osobe odabranog ponuditelja, Hrvoja Mandića, već se radi o falsificiranom potpisu, tim više što se potpisi na ostalim dokumentima u njegovoj ponudi razlikuju od potpisa na ponudbenom listu, što je vidljivo i bez grafološkog vještačenja, posebno na izjavi o nekažnjavanju. Stoga je ponuda odabranog ponuditelja morala biti odbijena.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da ista sadrži obrazac ponudbenog lista, a u istom je predviđeno mjesto u koje se upisuje datum i potpis ponuditelja (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja) te mjesto predviđeno za potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.

Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da je na stranici broj 3/21 dostavljen popunjen obrazac ponudbenog lista, a na mjestu predviđenom za potpis ponuditelja čitko je štampanim slovima upisano Hrvoje Mandić, za kojeg je uvidom u lzvadak iz sudskog registra utvrđeno da je isti osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje tvrtke Krokoteks d.o.o. Sv. Ivan Zelina, direktor, zastupa tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Međutim, za napomenuti je da sukladno dokumentaciji za nadmetanje na ponudbenom listu nije bio potreban potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje ponuditelja, već osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja. Nadalje, ponudbeni list odabranog ponuditelja na mjestu predviđenom za potpis osobe ovlaštene za zastupanje sadrži potpis te žig gospodarskog subjekta, Krokotcks d.o.o. Sv. Ivan Zelina. Usporedbom potpisa na dokumentima dostavljenim u ponudi odabranog ponuditelja (izjava o nekažnjavanju, troškovnik, izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta, prijedlog ugovora o javnoj nabavi i dr.) sa potpisom na ponudbenom listu navedene ponude nije utvrđeno da bi potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja na ponudbenom listu bio falsifikat potpisa, kako to tvrdi žalitelj. Budući je ponudbeni list odabranog ponuditelja potpisan te ovjeren žigom odabranog ponuditelja, kako je i traženo dokumentacijom za nadmetanje, a žalitelj svoje tvrdnje da na ponudbenom listu nije potpis osobe ovlaštene za zastupanje odabranog ponuditelja, protivno odredbi članka 143. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, nije ničim dokazao, žalbeni navod je neosnovan.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/51 URBROJ: 354-01/15-7; Zagreb, 19. ožujka 2015.