1. Odbacuje se žalba žalitelja zbog nedostatka pravnog interesa.
2. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana u dijelu koji se odnosi na grupe 2, 6, 7, 8, 19, 21 i 22.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

… Uvidom u dokumentaciju koje su stranke ovog žalbenog postupka dostavile u predmetu Državne komisije klasa: UP/II-034-02/12-01/712, utvrđeno je, a što niti među strankama nije sporno, da je naručitelj raskinuo ugovor o nabavi eliptičnih zasuna za 2011. godinu…, sklopljen između naručitelja i žalitelja. Naime, naručitelj je žalitelju dostavio pismeno o raskidu Ugovora…, a navodeći da je žalitelj prekršio odredbe Ugovora…, te nije bio voljan u dodatnom roku izvršiti iste. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da je naručitelj propisao da će isključiti ponuditelja iz sudjelovanja u ovom postupku javne nabave ukoliko je učinio profesionalni propust…, utvrđeno je da su se kod žalitelja ostvarili razlozi za isključenje. … Naručitelj u konkretnom postupku nije bio dužan čekati donošenje pravomoćne presude nadležnog suda o opravdanosti raskida ugovora o nabavi eliptičnih zasuna za 2011. godinu.

KLASA: UP/II-034-02/13-01/1265 URBROJ: 354-01/13-13 Zagreb, 2. listopada 2013.