Određuje se privremena mjera sprječavanja nastavka otvorenog postupka javne nabave, broj objave: 2014/S 002-0046217, radi nabave sustava za digitalno arhiviranje medicinske dokumentacije u boji za potrebe KBC-a Osijek, Naručitelja Klinički bolnički centar Osijek, Osijek do dana objave odluke o žalbi žalitelja Shimadzu d.o.o., Zagreb na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem vezanim za dokumentaciju za nadmetanje.

0 b r a z I o z e nj e

Naručitelj Klinički bolnički centar Osijek, Osijek, objavio je dana 06. listopada 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave u ,,Narodnim novinama” poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 20 14/S 002-0046217, radi nabave sustava za digitalno arhiviranje medicinske dokumentacije u boji za potrebe KBC-a Osijek.

Naručitelj je dana 24. listopada 2014. godine proveo postupak otvaranja ponuda. Na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje žalbu je 29. listopada 2014. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio, i Naručitelju istodobno dostavio, žalitelj Shimadzu d.o.o., Zagreb.

U žalbi žalitelj u bitnom navodi daje 16. listopada 2014. godine pravodobno poslao zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje, da je Naručitelj tek 23. listopada 20 14. godine stavio pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje na raspolaganje, ali u kojem ne odgovara na konkretan zahtjev za objašnjenjem pa žalitelj ističe da Naručitelj nije postupao sukladno članku 31. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj je uz žalbu podnio prijedlog za određivanje privremene mjere, predmet kojeg je sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili donošenja ili provedbe odluke o odabiru. U obrazloženju prijedloga za određivanje privremene mjere žalitelj navodi da temeljem članka 161. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi podnosi prijedlog za određivanje privremene mjere sprečavanja nastavka predmetnog postupka javne nabave odnosno donošenje i/ ili provedbu odluke o odabiru te osobito sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi do okončanja žalbenog postupka. U slučaju nastavka postupka javne nabave žalitelj gubi priliku sam isporučiti predmet nabave po okončanju predmetnog žalbenog postupka te na taj način žalitelj trpi nenadoknadivu štetu.

Prijedlog za određivanje privremene mjere je osnovan.

… s obzirom na to da je žalitelj učinio vjerojatnim da bi Naručitelj povredom odredbe članka 31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, zbog nejasnoće dokumentacije za nadmetanje, mogao utjecati na mogućnost žalitelja da ponudi predmet koji je sukladan opisu predmeta nabave iz dokumentacije za nadmetanje, učinio je vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog, pa je na temelju odredbe članka 164. stavka l. točke 7. Zakona o javnoj nabavi odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1083, URBROJ: 354-01/14-5, od 10. studenog 2014.