1. Poništava se otvoreni postupak javne nabave.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.070,00 kn.

Žalitelj navodi da naručitelj pravodobno dostavljenu ponudu Žalitelja nije upisao u upisnik o zaprimanju ponuda i dao redni broj prema redoslijedu zaprimanja suprotno odredbi članka 17. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te je nije otvorio na zakonom propisani način.

U odgovoru na žalbu naručitelj osporava žalbene navode žalitelja te tvrdi da žalitelj nije dostavio ponudu sukladno točki 5.2. dokumentacije za nadmetanje.

… Uvidom u dokumentaciju koju je dostavio naručitelj, ovo državno tijelo je utvrdilo da je na neotvorenoj omotnici žaliteljeve ponude navedena adresa naručitelja ,,GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar” s naznakom ,,Za otvoreni postu pak javne nabave – izgradnja i rekonstrukcija dijela Splitske ulice, evidencijski broj: MN 14/14″ i ,, NE OTVARAJ prije 14:00 sati, 06. veljače 2015. god ine.”, da je naveden žaliteljev naziv i adresa te naruči teljev prijamni štambilj s naznakom: ,,Primljeno: 06.02.201 5. u 8.40 h”.

S obzirom na to da je žalitelj dostavio ponudu na način i u roku propisan točkom 5.2. dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je bio dužan njegovu pravodobno dostavljenu ponudu upisati u upisnik o zaprimanju ponuda i javno otvoriti prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda te je žalbeni navod osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/111; URBROJ: 354-01115-6; Zagreb, 4. ožujka 2015.