1. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka

0 b r a z I o z e nj e

Žalitelj navodi da su u ponudi odabranog ponuditelja dostavljene potvrde o uredno izvršenim ugovorima izdane od gospodarskog subjekta Strix d.o.o. Ljubljana. Međutim, uvidom u izvadak iz sudskog registra gospodarskog subjekta Strix d.o.o. Zagreb navodi da je utvrdio da su dva osnivača gospodarskog subjekta Strix d.o.o. Zagreb (Janez Svigelj i Marko Germ) ujedno i osnivači gospodarskog subjekta Strix d.o.o. Ljubljana, pa kako se radi o povezanim društvima navodi da je odabrana zajednica ponuditelja navedene potvrde izdala sama sebi. Dalje, žalitelj ukazuje da je sukladno Članku 285. Zakona o obveznim odnosima moguće da se ovdje radi o prividnim ugovorima. Žalitelj ističe da Naručitelj nije posumnjao u istinitost dostavljenih potvrda niti od izdavatelja zatražio provjeru njihove istinitosti te navodi da žalitelj mogućnost provjere od tijela Republike Slovenije nema, pa moli da Državna komisija sukladno članku 26. Zakona o općem upravnom postupku zatraži pravnu pomoć radi provjere predmetnih potvrda od javnopravnih tijela Republike Slovenije. U prilogu žalbe dostavlja preslike izvatka iz sudskog registra gospodarskog subjekta Strix d.o.o. Zagreb, Strix d.o.o. Ljubljana i Strix Inziniring d.o.o. Ljubljana.

…. U predmetnom postupku nabave odabrani ponuditelj je priložio potvrde privatnog subjekta, Strix d.o.o. Ljubljana o uredno izvršenim ugovorima iz kojih je razvidno da je gospodarski subjekt Strix d.o.o. Zagreb uredno izvršio ugovorne obveze isporuke uređaja za proizvodnju klor dioksida traženog kapaciteta te uslugu instalacije i puštanja u rad uređaja za kloriranje natrij hipokloritom. S obzirom na to da su ugovorne strane iz navedenih potvrda dva različita gospodarska subjekta, žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1007, URBROJ: 354-01/14-7 od 13. studenoga 2014.