Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa.

Iako u predmetnom postupku žalitelj ima status ponuditelja, sama ta činjenica ne znači da on a priori ima i pravo na žalbu. Naime, uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 16. listopada 2014. godine utvrđeno je da je ponuda žalitelja odbijena temeljem članka 93. stavak l. točka 4. Zakona o javnoj nabavi kao ponuda koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje. Budući je mijenjao i nadopunjavao tekst dokumentacije za nadmetanje. … Navedeni razlog odbijanja svoje ponude žalitelj u žalbi niti ne osporava, nego osporava valjanost odabrane ponude tvrdeći da odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost u skladu s traženjem iz dokumentacije za nadmetanje. Osim navedenog, žalitelj u žalbenom zahtjevu predlaže poništenje odluke o odabiru i postupka javne nabave. Slijedom navedenog, evidentno je da žalitelj ne osporava odbijanje svoje ponude, stoga eventualna osnovanost žalbenih navoda koji se odnose na valjanost odabrane nebi dovela do odabira ponude žalitelja u svrhu sklapanja konkretnog ugovora o javnoj nabavi, odnosno žalitelj nikako ne bi mogao ostvariti korist radi koje je sudjelovao u predmetnom postupku javne nabave.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/7; URBROJ: 354-01/1 5-6/; Zagreb, 16. siječnja 2015.