1. Poništava se otvoreni postupak javne nabave.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.070,00 kn.

Žalitelj osporava postupak javnog otvaranja ponuda i tvrdi da je pošiljku s natječajnom dokumentacijom odaslao na adresu naručitelja dana 9. veljače 2015. godine i to poštom, preporučeno uz povratnicu, ali da na otvaranju ponuda dana 13. veljače 2015. godine u 11,00 sati medu ostalim ponudama nije bilo njegove ponude. Navodi da je nakon obavijesti kako u Zapisniku o otvaranju ponuda nije bilo njegove dokumentacije izvršio provjeru dostave iste. Ističe da se na povratnici za navedenu pošiljku nalazi potpis zaposlenika naručitelja (M. Rončević), medutim, ista nije potvrdena štambiljem javne ustanove .

Naručitelj u odgovoru na žalbu ističe da je točkom 8. dokumentacije za nadmetanje određen način, datum i rok za dostavu ponuda i to 13. veljače 2015. godine, u 11:00 sati te da u tom trenutku ponuda žalitelja nije bila zaprimljena u Odsjeku Javne nabave i nabave – mjestu otvaranja ponuda. Naručitelj smatra da sukladno članku 143. stavak 1. žalitelj nije dokazao da je pravovremeno dostavio ponudu, jer je iz preslike povratnice te iz preslike knjige pošte vidljivo da je isti dostavio poštansku pošiljku, bez navoda na što se pošiljka odnosi.

… Uvidom u dokumentaciju spisa utvrđeno je da istoj prileži preslika povratnice poštanske pošiljke koju je žalitelj odaslao naručiteju 9. veljače 2015. godine, a žalitelj je takoder u žalbenom postupk u ovom tijelu podneskom od 4. ožujka 2015. godine dostavio i izvornik iste. Uvidom u navedenu povratnicu utvrđeno je da se na istoj, na mjestu predvidenom za potpis primatelja, nalazi potpis M. Rončević i datum 10. veljače 2015. godine, bez pečata primatelja- javne ustanove. Takoder, dokumentaciji spisa prileži i preslika izvatka iz dostavne knjige hp ekspres Hrvatske pošte d.d., Zagreb od 10. veljače 2015. godine, iz kojeg je razvidan potpis M. Rončević, broj pošiljke: LE509759667HR i vrijeme isporuke 09:15 h te štambilj: ,,pečat nedostupan”.

… Prvenstveno, ovo tijelo ističe da naručitelj u odgovoru na žalbu u predmetnom postupku javne nabave ne ističe da nije uopće primio poštansku pošiljku ponuditelja Augustini d.o.o., Zagreb, već ističe samo da u trenutku otvaranja ponuda žaliteljeva ponuda nije bila zaprimljena u Odsjeku javne nabave i nabave – mjestu otvaranja ponuda te da smatra kako Žalitelj sukladno članku 143. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi u žalbenom postupku nije dokazao da je pravovremeno dostavio ponudu, budući da naručitelj tvrdi da je iz preslike knjige pošte vidljivo da je žalitelj dostavio poštansku pošiljku, ali bez navoda na što se pošiljka odnosi.

… Suprotno navod ima naručitelja, ovo tijelo ističe da je žalitelj za dokazivanje svojih navoda u konkretnom žalbenom postupku dostavio sve što je uopće mogao dostaviti kako bi iste dokazao: potvrdu o primitku pošiljke hpekspresa te izvadak iz dostavne knjige Hrvatske pošte d.d., Zagreb iz koje je razvidno da je svoju pošiljku poslao 9. veljače 2015. godine te izvonik povratnice poštanske pošiljke zaprimljene kod naručitelja 1 0. veljače 2015. godine, za koju žalitelj tvrdi da je ponuda. U žalbenom postupku, medutim, naručitelj tvrdi da nije zaprimio ponudu, ali ne dostavlja nikakav dokaz o tome sto je zaprimio taj dan, iako je evidentno nešto od žalitelja zaprimio, čemu svjedoči potpis djelatnice M. Rončević.

Slijedom navedenoga, postupak javnog otvaranja ponuda u predmetnom postupku javne nabave nije proveden u skladu s prethodno citiranim odredbama Uredbe i Zakona o javnoj nabavi te uzrokuje nezakonitost postupka javne nabave koja ne može biti otklonjena naknadnim radnjama naručitelja. Žalbeni navod je osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/129; URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 18. ožujka 2015.