1. Poništava se otvoreni postupak javne nabave.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.851,25 kn.

Žalitelj osporava postupak javnog otvaranja ponuda i tvrdi da isti nije proveden sukladno odredbi članka 18. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (,,Narodne novine”, broj 10/12). Nakon što su otvorene sve četiri dostavljene ponude, kako tvrdi žalitelj, u sobu za javno otvaranje ponuda unesena je peta ponuda koja je također otvorena. Ovlašteni predstavnik ponuditelja čija je ponuda naknadno otvorena (Ivero d.o.o.), iako je bio prisutan na javnom otvaranju ponuda, nije imao potvrdu o predaji ponude na urudžbeni zapisnik. Ovlašteni predstavnik navedenog ponuditelja, iako je znao da je ponuda predana tri dana prije javnog otvaranja ponuda, čekao je da se otvore ostale četiri ponude i nije istaknuo prigovor na postupak javnog otvaranja. Nakon što je otvorio i petu ponudu, naručitelj je u zapisnik o javnom otvaranju ponuda konstatirao da je ponuda ponuditelja lvero d.o.o. zaprimljena 12. prosinca 2014. godine u 14,47 sati, a što je vidljivo i iz urudžbenog zapisnika, međutim, unatoč činjenici da je navedena ponuda zaprimljena prva, ista je otvorena posljednja.

Uvidom u zapisnik o otvaranju ponuda, a u prilogu kojega je i upisnik o zaprimanju ponuda, utvrđeno je da je u roku za dostavu ponuda ponudu dostavilo pet ponuditelja koje su navedene u upisnik u o zaprimanju ponuda pod rednim brojem od 1. do 5. uz navođenje podatka o datumu i vremenu zaprimanja ponude. Nadalje, iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da je otvaranje ponuda održano 15. prosi nca 2014. godine u 10,00 sati u prisutnosti ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja… Za svaku od dostavljenih ponuda navedena je cijena ponude kao i podatak o datumu i vremenu zaprimanja ponude. Ponuda ponuditelja lvero d.o.o., a isto je nesporno među strankama žalbenog postupka, u upisniku o zaprimanju ponuda zavedena je pod redni m brojem 5., a kao datum i vrijeme zaprimanja ponude navedeno je: ,,12.1 2.2014. u 14,47 sati”. Takoder, valja naglasiti da su ponude ostala četiri ponuditelja koje su u upisniku o zaprimanju ponuda navedene pod rednim brojevima od 1. do 4. zaprimljene 15. prosinca 2014. godine te je za svaku od ponuda navedeno i točno vrijeme zaprimanja ponude. Iz zapisnika o otvaranju ponuda razvidno je i da je ovlašteni predstavnik žalitelja imao primjedbu na postupak javnog otvaranja i to kako slijed i: ,,… predstavnik ponuditelja Brenntag Hrvatska d.o.o. ima primjedbu da nakon što su otvorene sve četiri ponude pristiže peta ponuda u sobu za otvaranje te je otvorena nakon otvaranja ostale četiri ponude. Ostali predstavnici ponuditelja slažu se sa primjedbom predstavnika ponuditelja Brenntag Hrvatska d.o.o., a predstavnica ponuditelja Chromeco d.o.o. dovodi u pitanje vjerodostojnost urudžbenog žiga i broja na ponudi Ivero d.o.o. Predstavnik ponuditelja Ivero d.o.o. na otvaranju ponuda nije imao potvrdu o predaji ponude na urudžbeni zapisnik. Predstavnik lvero d.o.o. ističe da se prije otvaranja ponuda nije utvrdilo koje su ponude pristigle pa iz tog razloga nije mogao znati da ponude lvero d.o.o. nema na otvaranju, na što ostali predstavnici ponuditelja ističu da je prilikom otvaranja naglašeno da je predstavnik Ivero d.o.o. prisutan kao zainteresirana osoba budući da njihova ponuda nije pristigla”. Nadalje, u zapisniku o otvaranju ponuda stavljena je i napomena ovlaštenih predstavnika naručitelja u kojoj je navedeno da je ponuda ponuditelja Ivero d.o.o., zaprimljena 12. prosi nca 2014. godine u 14,47 sati, što je vidljivo iz žiga urudžbenog zapi snika, a otvorena je posljednja budući da je došlo do pogreške na urudžbenom zapisniku naručitelja te je dostavljena u sobu za otvaranje nakon otvaranja ostalih ponuda. Također, uvidom u omotnicu u kojoj je dostavljena ponuda ponuditelja Ivero d.o.o. utvrđeno je da je ista zaprimljena kod naručitelja 1 2. prosinca 2014. godine u 14,47 sati. Osim navedenog, valja naglasiti da je naručitelj u žalbenom postupk u dostavio i potvrde o urudžbiranju za svaku zaprimljenu ponudu iz kojih je razvidan datum i vrijeme zaprimanja ponuda.

Dakle, iz prethodno navedenog evidentno je da je, iako je ponuda ponuditelja Ivero d.o.o. zaprimljena prije ostalih ponuda, u upisnik o zaprimanju ponuda upisana pod rednim brojem 5. te je upostupku javnog otvaranja otvorena posljednja.

… Takvim postupanjem naručitelj je, osim što je prekršio navedene odredbe Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, prekršio i načela iz članka 3. Zakona o javnoj nabavi, a posebice načelo transparentnosti.

Žalbeni navod je ocijenjen kao osnovan.

Dakle, navedeno postupanje naručitelja… uzrokuje nezakonitost postupka javne nabave koja ne može biti otklonjena naknadnim radnjama naručitelja.

KLASA: UP/II-034-02/ 14-01/1246 URBROJ: 354-01 / 15-7; Zagreb, 3. veljače 2015.