1. Poništava se izmjena dokumentacije.
2. Poništava se otvoreni postupak javne nabave.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

… Žalitelj tvrdi da je njegova ponuda pravodobno zaprimljena kod naručitelja, odnosno 25. studenog 2014. godine u 7,25 sati. Dalje navodi da je naručitelj 25. studenog 2014. godine u 12,00 sati proveo javno otvaranje ponuda, a zapisnik o otvaranju ponuda objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. studenog 2014. godine. Uvidom u objavljeni zapisnik o otvaranju ponuda žalitelj je, kako tvrdi, utvrdio da naručitelj nije otvorio njegovu ponudu niti je ista na bilo koji način evidentirana u zapisniku o otvaranju ponuda. Žalitelj ističe da su takvim postupanjem naručitelja povrijeđena načela javne nabave iz članka 3. Zakona o javnoj nabavi, a posebice načelo jednakog tretmana i načelo tržišnog natjecanja. Naručitelj je, kako dalje tvrdi Žalitelj, dana 28. studenog 2014. godine donio odluku o poništenju postupka javne nabave, a u obrazloženju predmetne odluke je navedeno da se postupak poništava temeljem članka l00. stavak 4. točka 4. Zakona o javnoj nabavi jer je naručitelj naknadno pronašao i pravodobno dostavljenu ponudu žalitelja. Žalitelj ističe da je naručitelj prilikom poništenja postupka javne nabave pogrešno primijenio odredbu Članka 100. stavak 4. točka 4. Zakona o javnoj nabavi.

… Dakle, nezakonitim postupanjem naručitelja ponuda žalitelja, iako je dostavljena prije isteka roka za dostavu ponuda, nije otvorena u postupku javnog otvaranja ponuda. Poništavanjem nezakonitog postupanja naručitelja u postupku javnog otvaranja ponuda poništene su i sve pravne posljedice takvog postupanja naručitelja.

Slijedom svega iznesenog ovo državno tijelo, na temelju odredbe članka 164. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, poništava postupak javnog otvaranja te predmet vraća naručitelju na daljnje postupanje. Stoga je odlučeno kao u točki 1 . izreke ovog rješenja.

K LASA: UP/II-034-02 / 14-01 /1187 URBROJ: 354-01/15-6; Zagreb, 12. siječnja 2015.