1. Poništava se otvoreni postupak javne nabave
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju1, troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.070,00 kn.
3. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju 2, troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.070,00 kn.

Na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 17. srpnja 2014. godine izjavio, i naručitelju dostavio.
Naručitelj u odgovoru na žalbu ističe da je točna tvrdnja žalitelja da na navedeni zahtjev naručitelj nije odgovorio sukladno članku 31. stavak 3. ZJN, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, međutim, da je žalitelj i unatoč zahtjevu za izmjenom DZN dostavio ponudu na predmetno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave
Naručitelj u postupku nije odgovorio na pravodobno postavljen zahtjev ponuditelja za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Slijedom navedenog, naručitelj je postupio suprotno članku 31. stavak 3. ZJN. Žalbeni navod je osnovan.
Članak 31. stavak 3. ZJN ne zahtijeva od gospodarskih subjekata I potencijalnih ponuditelja bilo kakve uvjete i dokazivanja hoće li ih eventualni naručiteljev izostanak odgovora staviti u nepovoljniji položaj, već propisuje samo da je naručitelj obvezan odgovoriti na pravodobno dostavljeni zahtjev za objašnjenjem i izmjenom dokumentacije za nadmetanje.
Izostanak odgovora se više nikakvim pravnim radnjama ne može ispraviti slijedom čega žaliteljima preostaje jedino pravna zaštita putem instituta žalbe na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem i izmjenom DZN

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/782, URBROJ: 354-01/14-7 od 1. rujna 2014.