1. Poništava se odluka o poništenju u otvorenom postupku javne nabave.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.070,00 kn.

… Nadalje, žalitelj u žalbi u bitnom navodi da je obrazloženje pobijane Odluke kontradiktorno, paušalno i neargumentirano, odnosno, da razlozi poništenja konkretnog postupka javne nabave nisu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. U prilog iznijetim tvrdnjama žalitelj prvenstveno ističe da naručitelj cilj racionalizacije troškova kao prvi razlog poništenja konkretnog postupka javne nabave ničim nije obrazložio niti dokazao osobito iz razloga što su financijska sredstva za predmet nabave bespovratno pribavljena putem financiranja iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda iz EU… te što je naručitelj na web stranicama, a nakon donošenja pobijane Odluke, objavio izmjene i dopune plana nabave u tekućoj proračunskoj godini koji se odnose na nabavu predmeta nabave u iznosu od 4,5 milijuna kuna….

… Naprijed navedeni Zakon, a koji propisuje donošenje, medu ostalim, i navedene Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog, objavljen je 28. srpnja 2014. godine te je stupio na snagu prije pokretanja konkretnog postupka. Dakle, naručitelj je, neovisno o tome kada je donio pobijanu Odluku, i prije pokretanja konkretnog postupka javne nabave znao i mogao znati da neće biti u svojstvu upravljačkog tijela, a koja promjena statusa je po njegovim tvrdnjama odlučna za donošenje pobijane Odluke. Osim navedene povrede materijalnog prava, nejasno je na koji način se stupanje na snagu Uredbe (NN, broj: 107/14) manifestira na konkretni postupak javne nabave budući da je tehnička specifikacija, što je razvidno iz dopisa od 13. lipnja 2014. godine kojeg je naručitelj u dokazne svrhe dostavio, sačinjena temeljem ugovora broj: TR.3.1.04-0001 o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007-2013, time da je, sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i korištenja struktumih instrumenta Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, broj: 97/12) koja se odnosi na programsko razdoblje 2007.-2013., naručitelj upravljačko tijelo nadležno za upravljanje operativnim programom ,,Promet”, a ista Uredba nije stavljena izvan snage Uredbom (NN, broj: 107/14). Slijedom svega naprijed iznijetog razvidno je da naručitelj nije potpuno i pravilno utvrdio činjenicno stanje odlučno za pravilnu primjenu članku 100. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi pa su navodi žalitelja osnovani.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1239; URBROJ: 354-01/15-12; Zagreb, 29. siječnja 2015.