1. Poništava se dio točke 10.6. Zapisnika o javnom otvaranju ponuda.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.070,00 kn.

Žalitelj osporava postupak javnog otvaranja ponuda za grupe 1, 3, 5, 6, 8, i 9, i to u dijelu u kojem je naručitelj u Zapisniku o otvaranju ponuda utvrdio da je drugi dio njegove ponude (kutija sa uzorcima) naručitelju predan nakon roka za dostavu ponuda.

… Medutim, u točki 10.6. Zapisnika o otvaranju ponuda naručitelj navodi da se ponuda žalitelja sastoji od dva dijela. Dalje navodi da je žalitelj uz ponudu priložio uzorke u neotvorenoj kutiji, te da je ovlaštena osoba javnog naručitelja iz Službe prijama na kutiji naznačila datum i vrijeme zaprimanja odnosno da je ista zaprimljena 8. siječnja 2015. godine u 9,02 sata te se smatra da je zaprimljena izvan roka za dostavu odnosno zakašnjela sukladno Članku 17. stavak 6. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

… S obzirom na sve utvrđene činjenice ovo tijelo je ocijenilo da je žalitelj dostavom dokumenta koji je ovjerio sam naručitelj, a iz kojeg proizlazi da je dana 8. siječnja 2015. godine u 8,45 žalitelj naručitelju predao kuvertu sa ponudom i kutiju sa uzorcima, dokazao da je uzorke predao unutar roka za dostavu ponuda, dok s druge strane naručitelj izražava sumnju u vjerodostojnost navedenog dokumenta, no u žalbenom postupku svoje tvrdnje nije ničime dokazao. Slijedom svega navedenog, ocijenjeno je da je žalbeni navod osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/41 URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 11. ožujka 2015.