1. Poništavaju se ugovori o prijevozu učenika osnovnih škola za školsku godinu 2014./2015.
3. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.070.00 kn dok se zahtjev žalitelja za naknadom troškova u preostalom dijelu, u iznosu 20,00 kn odbija.

Žalitelj navodi da je naručitelj sklopio ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola za školsku godinu 2014./201 5. bez provođenja postupka javne nabave iako je naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi kao i da se radi o uslugama prijevoza iz dodatka II.A. istog Zakona. Nadalje, u očitovanju na naručiteljev odgovor na žalbu žalitelj ističe da je naručitelj takvim postupanjem prekršio načelo tržišnog natjecanja iz Članka 3. Zakona o javnoj nabavi budući da je prijevoz učenika podijelio na tri prijevoznika i da iz naručiteljevog odgovora na žalbu proizlazi da je predmet nabave podijeljen na broj učenika kako bi se izbjegla primjena Zakona o javnoj nabavi.

Uvidom u dokumentaciju dostavljenu ovom tijelu utvrđeno je da je naručitelj 8. rujna 2014. godine sklopio Ugovor o prijevozu učenika osnovnih škola za školsku god inu 2014./2015. s prijevoznikom (Čazmatrans…).

… Nadalje, odredbom članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se ovaj Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanje nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Zatim, odredbom stavka 4. istog članka propisano je da se izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost. Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora. Sukladno odrebi stavka 10. istog članka naručitelj ne smije dijeliti vrijednost radova ili određene količine robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja primjene ovog Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave, dok je odredbom stavka 11 propisano da se odabir nači na izračuna procijenjene vrijednosti nabave ne smije koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ovog Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave. ….

Naručitelj pogrešno tvrdi da je u konkretnom slučaju predmet nabave godišnja karta (školska godina) koja se izdaje za svakog učenika. Naime, iz ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola za školsku godinu 2014./201 5. od 8. rujna 2014. godine evidentno je da su isti sklopljeni između naručitelja i prijevoznika i da je predmet istih prijevoz učenika točno navedenih osnovnih škola. Ukupan iznos koji će naručitelj isplatiti prijevoznicima s kojima je sklopio ugovore veći je od 200.000,00 kuna, a točan iznos koji će biti plaćen prijevoznicima temeljem svakog pojedinog ugovora ovisi o broju učenika koji je moguće mijenjati. U prilog navedenom ide i činjenica da je iz dokumentacije dostavljene ovom državnom tijelu razvidno da je naručitelj za usluge prijevoza učenika za 2012. godinu platio ukupan iznos od 8.305.672,40 kuna, a za 2013. godinu iznos od 8.093.871 ,30 kuna.

Dakle, sukladno prethodno citiranim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu naručitelj je obvezan osigurati prijevoz učenicima osnovnih škola. Obzirom da jc naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi te da se radi o uslugama cestovnog prijevoza iz dodatka I I.A. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je bio obvezan provesti postupak javne nabave.

Slijedom navedenog, a temeljem članka 164. stavka 1 . točke 5. istog Zakona o javnoj nabavi ovo državno tijelo usvaja žalbu kao osnovanu i poništava ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola za školsku godinu 2014./2015. K LASA: 340-04/1 4-01 /4, URBRO.J: 2196/1-01-14-1; KLASA: 0340-04/14-01/04, URBROJ: 2196/1-01 -14-2; KLASA: 340-01/14-01/04, URBROJ: 2196/1-01-14

KLASA: UP/II-034-02/1 4-01/1266 URBROJ: 354-01/15-9; Zagreb, 24. veljače 2015.