ZAKLJUČAK
Odbacuje se žalba žalitelja, zbog nedostatka pravnog interesa.

Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju spisa dostavljenu ovom tijelu od strane naručitelja utvrđeno je da žalitelj u predmetom postupku javne nabave nije dostavio ponudu. Naime, isti se u predmetnom postupku javne nabave pojavljuje kao jedan od podizvoditelja ponuditelja Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split. Ujedno, smatra da sukladno članku 141. Zakona o javnoj nabavi ispunjava uvjete da može biti žaliteljem u smislu postojanja pravnog interesa, jer bi isključenjem ponude odabranog ponuditelja i odabirom prvog slijedećeg ponuditelja po kriteriju najniže cijene posredno kao podizvoditelj i sam bio odabranim ponuditeljem.
Naime, žalitelj u predmetnom postupku javne nabave nije dostavio ponudu, odnosno isti nije ponuditelj, te sukladno odredbi članka 2. točka 26. Zakona o javnoj nabavi ne može sklopiti ugovor o javnoj nabavi sa naručiteljem. Dakle, žalitelj nije dokazao postojanje uvjeta iz članka 141. Zakona o javnoj nabavi, te je slijedom navedenog, a temeljem članka 164. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi, odlučeno kao u izreci ovog zaključka.

KLASA: UP /11-034-02/14-01/761, URBROJ: 354-01/14-8 od 12. rujna 2014.