1. Odbija se žalba kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

Žalitelj u žalbi navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost sukladno dokumentaciji za nadmetanje budući da se sve potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje je odabrani ponuditelj dostavio u svojoj ponudi odnose na društvo Combis d.o.o„ Zagreb, a ne na odabranog ponuditelja. Također žalitelj napominje da se odredba članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi ne može odnositi na dokaz tehničke i stručne sposobnosti u smislu dokaza iskustva, te da isto potvrđuje i Rješenje Državne komisije KLASA: UP/11-034-02/13- 01/474 od 30. travnja 2013. godine.

Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da je odabrani ponuditelj na stranicama 31-37/44 svoje ponude priložio popis uredno izvršenih ugovora sa priloženih 5 potvrda o uredno izvršenim ugovorima, s time da se svih 5 potvrda odnosi na ugovore koje je izvršilo društvo Combis d.o.o„ Zagreb.
Među strankama nije sporno da dostavljene potvrde koje glase na društvo Combis d.o.o., Zagreb, udovoljavaju uvjetu iz točke 17.1. dokumentacije za nadmetanje, već je sporno može li odabrani ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazati potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje se ne odnose na odabranog ponuditelja već na drugo društvo.
Odredba članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Dakle, Zakon o javnoj nabavi omogućio je gospodarskim subjektima, ponuditeljima, pa tako i zajednici ponuditelja da se prilikom dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti mogu osloniti na sposobnost drugih subjekata uz naglasak da pravna priroda odnosa navedenih subjekata nije relevantna, a uz istodobno prihvaćanje obveze drugog subjekta, na čije resurse se ponuditelj oslanja, da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju. S obzirom na široko postavljenu mogućnost iz Zakona, u konkretnom slučaju ovo državno tijelo utvrdilo je da su ispunjenje sve pretpostavke iz članka 72.stavka 6. Zakona o javnoj nabavi za korištenje kapaciteta drugih gospodarskih subjekata, budući da je u ponudi odabranog ponuditelja (stranica 30/44) priložena izjava društva Combis d.o.o . Zagreb u kojoj se navedeno društvo obvezuje da će sve svoje resurse nužne za izvršenje ugovora sklopljenog u predmetnom postupku javne nabave staviti na raspolaganje društvu Termorad d.o.o„ Zagreb.
Slijedom navedenog priložene potvrde koje se odnose na društvo Combis d.o.o„ Zagreb predstavljaju valjani dokaz tehničke i stručne sposobnosti odabranog ponuditelja, te je ocjenjeno da je naručitelj uvažavajući navedene dokaze tehničke i stručne sposobnosti postupio sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, stoga je žalbeni navod žalitelja ocijenjen neosnovanim.
Također, vezano za pozivanje žalitelja na praksu Državne komisije valja istaknuti da je isti stav kao i u predmetnom žalbenom postupku u odnosu na odredbu članka 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi Državna komisije zauzela već u Rješenju KLASA: UP/JI-034-02/ 13-01 /982 od 22. listopada 2013. godine u kontekstu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju te presuda Europskog suda koje se odnose na materiju oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata.

RJEŠENJE KLASA: UP /II-034-02/14-01/837, URBROJ: 354-01/14-7 od 23. rujna 2014.