Rješenje – Određuje se privremena mjera sprječavanja nastavka otvorenog postupka javne nabave.

… u žalbi žalitelj u bitnom navodi da je 16.10.2014. g. pravodobno poslao zahtjev za pojašnjenje DZN, da je naručitelj tek 23.10.2014. g. stavio pojašnjenje DZN na raspolaganje, ali u kojem ne odgovora na konkretan zahtjev za pojašnjenje… žalitelj je uz žalbu podnio prijedlog za određivanje privremene mjere, predmet kojeg je sprječavanje nastavka postupka j. n. ili donošenja ili provedbe odluke o odabiru. U obrazloženju prijedloga za određivanje privremene mjere žalitelj navodi da temeljem čl. 161. st. 1. ZJN-a podnosi prijedlog za određivanje privremene mjere sprječavanja nastavka predmetnog postupka javne nabave odnosno donošenje i/ili provedbu odluke o odabiru te osobito sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi do okončanja žalbenog postupka. U slučaju nastavka postupka javne nabave žalitelj gubi priliku sam isporučiti predmet nabave po okončanju predmetnog žalbenog postupka te na taj način žalitelj trpi nenadoknadivu štetu. Prijedlog za određivanje privremene mjere je osnovan. Iz odredbe čl. 161. ZJN-a razvidno je da žalba izjavljena na propuštanje naručitelja na odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem/izmjenom DZN ne sprječava nastavak postupka… prema odredbi čl. 163. st. …” . ZJN-a žalitelj može uz žalbu… s obzirom da je žalitelj učinio vjerojatnim da bi naručitelj povredom odredbe čl. 31. st. 3. ZJN-a zbog nejasnoće DZN mogao utjecati na mogućnost žalitelja da ponudi predmet nabave koji je sukladan opisu predmeta nabave iz DZN učinio je vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog, pa je na temelju odredbe čl. 164. st. 1. t. 7. ZJN-a odlučeno kao u izreci…

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1083 URBROJ: 354-01/14-5 Zagreb, 10. studenoga 2014.