Određuje se privremena mjera sprječavanja provedbe novog postupka javne nabave

Naručitelj je dana 22. kolovoza 2014. godine donio Odluku o poništenju postupka javne nabave za, pozivom na članak 100. stavak 4. točku 2. Zakona o javnoj nabavi (i postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije) i Uputu o postupanju po Odluci Ministra zdravlja.
Na navedenu Odluku o poništenju žalbu je 29. kolovoza 2014. Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio, i naručitelju istodobno dostavio, žalitelj Siemens d.d. Zagreb.
Žalitelj je uz žalbu podnio prijedlog za određivanje privremene mjere predmet kojeg je sprječavanje provedbe novog postupka javne nabave za isti ili sličan predmet nabave, i to do dana objave odluke Državne komisije o žalbi na predmetnu Odluku o poništenju.
U obrazloženju prijedloga za određivanje privremene mjere žalitelj navodi da bi eventualno objavljivanje novog javnog nadmetanja za isti ili sličan predmet nabave moglo dovesti do nastanka štete žalitelju te napominje da njegova ponuda u predmetnom postupku ima najnižu cijenu, smatra da je valjana pa bi u slučaju donošenja odluke o odabiru upravo ponuda žalitelj a bila odabrana kao najpovoljnija.
Također ističe da eventualni novi postupak može biti okončan prije završetka predmetnog žalbenog postupka pa bi mogla nastati situacija da za isti predmet nabave budu u tijeku dva postupka javne nabave, iako naručitelj u planu nabave ima jedan MSCT uređaj.
Prijedlog za određivanje privremene mjere je osnovan.
Uvidom u dokumentaciju spisa utvrđeno je da Odluka o poništenju ne sadrži razloge poništenja sukladno odredbi članka 1O1. stavka 2. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (3. obrazloženje razloga poništenja iz članka 100. ovoga Zakona,). Nadalje, ponuda žalitelja, kako je utvrđeno uvidom u zapisnik o otvaranju ponuda, ima najnižu cijenu, a valjana ponuda s najnižom cijenom bi u slučaju donošenja odluke o odabiru mogla biti odabrana. Također, uvidom u Uputu o postupanju po Odluci Ministra zdravlja od 21. kolovoza 2014., KLASA: 023-03/14-01/289, URBROJ: 534-01-14-1, razvidna je mogućnost pokretanja novog postupka javne nabave za isti predmet nabave. Slijedom svega navedenog, ocijenjeno je da je žalitelj učinio vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog. Time što bi započeo novi postupak javne nabave, koja mogućnost je ostavljena u Uputi o postupanju po Odluci Ministra zdravlja od 21. kolovoza 2014., ovaj postupak javne nabave i postupak pravne zaštite po žalbi žalitelja bi postao bespredmetan, čime bi mogla biti počinjena šteta.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/903, URBROJ: 354-01/14-9 od 15. rujna 2014.