ZAKLJUČAK

Odobrava se sklapanje ugovora o javnoj nabavi za grupu 3. predmeta nabave u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2014/S 002-0043880, predmet nabave: građevinsko obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji operacijskih sala Naručitelja

Obrazloženje

Naručitelj Županijska bolnica Čakovec, Čakovec, objavio je 19. rujna 20 14. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave u ,,Narodnim novinama” poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, 2014/S 002-0043880, predmeta nabave: građevinsko obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji operacijskih sala. Predmet nabave podijeljen je na 4 grupe: grupa 1. Građevinsko obrtnički radovi, grupa 2. Bravarski radovi i alu bravarija, grupa 3. Hidroinstalacije i sanitarije te grupa 4. Elektroinstalacije i sustav dojave požara. Kriterij odabira je najniža cijena.

Dana 28. listopada 20 14. godine Naručitelj je donio od luku o odabiru najpovoljnije ponude broj :03-10/ 14/2014 kojom je za grupu 3. predmeta nabave odabrao ponudu ponuditelja Eding d.o.o., Zagreb.

Na odluku o odabiru žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 5.studenog 2014. godine izjavio te istodobno Naručitelju predao, žalitelj Burkin d.o.o., Čakovec.

Žalba žalitelja, sukladno odredbi članka 16 1. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi, te je Naručitelj podnio zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave sklapanjem ugovora o javnoj nabavi, a koji je uz odgovor na žalbu zaprimljen kod ovog državnog tijela 14. studenog 2014. godine.

Naručitelj navodi da podnosi zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave, budući da su predmet nabave građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji operacijskih sala, te se radi o decentraliziranim sredstvima koje Naručitelj mora povuci iz državnog proračuna za 2014. godinu do kraja godine, a radi se o rekonstrukciji operacijskih sala koje su vitalni objekti za funkcioniranje bolnice i odlaganjem postupka javne nabave može doci do ugrožavanja života i zdravlja ljudi odnosno nastanka ozbiljnih opasnosti i nerazmjerne štete za bolnicu kao zdravstvenu ustanovu u cjelini.

Sukladno odredbi članka I 62. stavak I. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju izjavljene žalbe koja sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, Naručitelj može postaviti zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave, sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma za predmet ili dio predmeta nabave iz razloga: mogućeg nastanka štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti predmeta nabave, zaštite javnog interesa, žurnosti nabave te radi mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili zbog drugih ozbiljnih opasnosti ili mogućih šteta. Sukladno odredbi stavka 2. istog članka, u zahtjevu Naručitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev.

S obzirom da su predmet nabave u konkretnom postupku javne nabave građevinsko obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji operacijskih sala, nepravodobno izvršenje kojeg predmeta nabave bi moglo dovesti do mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi, kao sto je i Naručitelj u zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka obrazložio, odnosno moglo bi dovesti do štete koja je nerazmjerno veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave na koji se odnosi odluka o odabiru, a na koju je izjavljena žalba, usvaja se zahtjev naručitelja te se odobrava nastavak predmetnog postupka javne nabave sklapanjem ugovora o javnoj nabavi za grupu 3. predmeta nabave.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1111, URBROJ: 354-01/14-5 od 19. studenog 2014.