– Žalba zajednice ponuditelja ……., odbija se kao neosnovana.

Žalitelj u žalbi osporava zakonitost Odluku o odabiru navodeći da uputa o pravnom lijeku ne sadrži podatak o roku za izjavljivanje žalbe.

Iako je Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje, a sukladno kojoj je i donio pobijanu Odluku, naveo rokove za izjavljivanje žalbe koje se odnose na sve faze postupka javne nabave te je u pobijanoj Odluci u uputi o pravnom lijeku naveo na koji način se žalba izjavljuje i sukladno kojem propisu, pravilno zaključuje žalitelj da ista ne sadrži podatak o roku za izjavljivanje žalbe.

Međutim, iako uputa o pravnom lijeku ne sadrži navedeni podatak, nepotpunost iste nema za posljedicu nezakonitost pobijane Odluke.

Naime, sukladno članku 111. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09), u tom slučaju stranka može postupiti po važećim propisima ili od tijela koje je donijelo odluku u roku od 30 dana tražiti dopunu odluke, a od koje teče rok za žalbu.

RJESENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1135; URBROJ: 354-01/14-8, od 19. prosinca 2014.