1. Žalba žalitelja, odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.
3. Odbija se zahtjev Naručitelja za naknadom troškova žalbenog postupka

0brazloženje

…. Odluka je donesena 10. rujna 2014. godine, nakon čega je Naručitelj tek po proteku 5 dana telefaksom dostavio odluku 15. rujna 2014. godine, bez izvješća o uspješnom slanju telefaksom, čime je Naručitelj prekršio odredbe zakona koje se odnose na pravila dostave odluka. Dakle, ističe žalitelj da mu odluka nije dostavljena na propisan način utvrđen člankom 96. stavak 6. ZJN.
Naručitelj ističe da je 10. rujna 2014. godine donio odluku o odabiru koju je zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavio svakom ponuditelju sukladno članku 96. stavku 6. ZJN. Prema izvješću o uspješnom slanju telefaksom, žalitelj je odluku o odabiru zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda zaprimio 15. rujna 2014. godine. ističe da je žalbu žalitelja zaprimio dana 22. rujna 2014. godine, preporučenom poštanskom pošiljkom. Nadalje, Naručitelj ističe i da je navod žalitelja da Naručitelj nije donio odluku o odabiru unutar zakonskog roka, posve neosnovan. Naime, prema svojoj naravi utvrđenoj u članku 96. Z.JN navedeni rok nije prekluzivne, već instruktivne naravi te nikako nije od utjecaja na pravilnost i zakonitost same odluke.

Uvidom u dokumentaciju spisa utvrđeno je da istoj preleži, između ostalog, izvješće o uspješnom slanju telefaksom odluke o odabiru zajednici ponuditelja Jedinstvo d.d., Krapina i Geotopo d.o.o., Lepajci, iz kojeg je razvidno da je odluka poslana dana 15. rujna 2014. godine u 13:31 :44, da se poslani dokument sastoji od 7 stranica ( odluka o odabiru 2 stranice, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 4 stranice i popratni dopis 1 stranica), da je identifikacijski broj pošiljke 0049374109, a uvidom u ponudbeni list je utvrđeno da je broj faksa člana zajednice ponuditelja Jedinstvo d.d., Krapina 049 374 109 te da je rezultat slanja pismena: ok. Članak 96. stavak 6. ZJN propisuje da je odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda javni Naručitelj obvezan bez odgode dostaviti svakom ponuditelju odnosno svakom sudioniku u drugom stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog dijaloga na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave i sl.). Javni Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku. Slijedom navedenog, neosnovan je navod žalitelja da mu odluka nije dostavljena na način propisan člankom 96. stavak 6. ZJN.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/962, URBROJ: 354-01/14-7 od 14. listopada 2014.