Žalitelj u žalbi navodi da je u žalbenom roku zatražio od Naručitelja da mu se omogući uvid i kopiranje dokumentacije iz predmetnog postupka javne nabave, a da je Naručitelj žalitelju predao podnesak u kojem je konstatirana primjedba žalitelja da mu nije omogućen uvid u dokumentaciju postupka i kopiranje iste. Žalitelj navodi da je takvim postupanjem Naručitelj povrijedio odredbe članka 102. i Članka 165. Zakona o javnoj nabavi, jer je pravom na uvid u dokumentaciju postupka, bez da se ista može kopirati, ograničeno pravo na uvid u ponude i korištenje prava na žalbu.

……..te je utvrđeno da je žalitelj uputio dana 26. rujna 2014. godine naručitelju zahtjev za uvid u dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave. U navedenom zahtjevu žalitelj navodi slijedeće: ,,Sukladno telefonskom razgovoru, navodimo da ćemo tijekom dana 29. rujna 2014. godine, u svojstvu odvjetnika društva Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. pristupiti u prostorije Nacionalnog parka Plitvička jezera, a sve radi uvida i kopiranja dokumentacije koja je sastavni dio dokumentacije otvorenog postupka nabave..

U odgovoru na navedeni zahtjev od 27. rujna 2014. godine Naručitelj navodi sljedeće: ,,Vezano za Vaše traženje izvješćujemo Vas da je Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera kao Naručitelj, a sukladno odredbama Članka 102. Zakona o javnoj nabavi, u obvezi omogućiti ponuditelju uvid u bilo koju ponudu. Slijedom navedenog, ako smatrate da si prilikom pregleda ponuda trebate na bilo koji način nešto zabilježiti, molimo Vas da si u tu svrhu osigurate odgovarajuća sredstva. Potvrđujemo da uvid u ponude i ostalu dokumentaciju vezanu za nadmetanje možete izvršiti u traženom terminu 29. rujna 2014. godine u vremenu od 7-15 sati.”

Zatim, dana 27. rujna 2014. godine Žalitelj je opet uputio zahtjev Naručitelju u kojem, između ostalog, navodi da je u svrhu kopiranja dokumentacije koja mu je potrebna spreman snositi troškove kopiranja koje će imati.

U odgovoru na navedeni zahtjev Naručitelj je dana 27. rujna 2014. godine, između ostalog, naveo da Naručitelj ne može vršiti usluge fotokopiranja odnosno naplate istih, te u konkretnom slučaju će omogućiti Žalitelju uvid u ponude te da o svom trošku fotografira ponude.

Nadalje, uvidom u zapisnik o izvršenom uvidu utvrđeno je da je Naručitelj dana 29. rujna 2014. godine omogućio uvid u ponude ovlaštenom predstavniku Z:alitelja. U zapisniku o izvršenom uvidu navedene su sljedeće primjedbe ovlaštenog predstavnika Naručitelja i ovlaštenog predstavnika žalitelja: ,,Ovlašteni predstavnik ponuditelja (žalitelja) izražava primjedbu da je dana 29. rujna 2014. godine izvršio uvid u ponudu odabranog ponuditelja. Međutim, na neposredno traženje da mu se omogući umnožavanje odnosno fotokopiranje ponude odabranog ponuditelja o vlastitom trošku, ovlaštenom predstavniku ponuditelja nije udovoljeno.

… U konkretnom slučaju Naručitelj je ćomogućio ovlaštenom predstavniku žalitelja uvid u ponude i svu dokumentaciju na temelju koje je donesena odluka o odabiru. Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da je Naručitelj unaprijed obavijestio žalitelja da ukoliko treba nešto na bilo koji način zabilježiti da u navedenu svrhu osigura odgovarajuća sredstva, ovo tijelo je ocijenilo da je Naručitelj u konkretnom slučaju sukladno odredbi članka 102. Zakona o javnoj nabavi omogućio žalitelju da o svom trošku umnoži akte iz spisa te odbijanjem zahtjeva za fotokopiranjem ponude žalitelju nije ograničeno pravo na uvid u ponude i pravo na žalbu.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1020, URBROJ: 354-01/14-7 od 18. studenog 2014