I. Odbija se prijedlog žalitelja za povrat prijašnje stanje, kao neosnovan.
2. Odbacuje se žalba žalitelja, kao nepravodobna.

Obrazloženje

…… S obzirom da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, ne može se primijeniti odredba članka 82. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku. U konkretnom slučaju ne može se uzeti kao valjano obrazloženje da se radi o predaji podneska nenadležnom tijelu, jer Državna komisija jest nadležno tijelo kojem se izjavljuje žalba i koje odlučuje o žalbi. Naime, da bi bili ispunjeni uvjeti iz Članka 82. Zakona o općem upravnom postupku, trebalo bi se raditi o situaciji da je umjesto Naručitelja žalitelj žalbu uputio nekom drugom nenadležnom tijelu, a u predmetnom slučaju žalitelj nije uopće dostavio žalbu drugom nenadležnom tijelu, već je žalbu dostavio nadležnom tijelu Državnoj komisiji, a primjerak žalbe je propustio uputiti Naručitelju, a sto je zakonski preduvjet da bi žalba bila ocijenjena pravodobnom.

Dakle, s obzirom da se ne radi o predaji podneska nenadležnom tijelu stoga niti prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije osnovan. Posebice imajući u vidu odredbe Zakona o javnoj nabavi prema kojima je žalitelj dužan dostaviti primjerak žalbe i Naručitelju.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1113, URBROJ: 354-01114-10 od 10. prosinca 2014.